1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Ceza Dairesi
  4. ZORUNLU MÜDAFİ ATANDIĞININ SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ – TEFHİM/TEBLİĞİN MÜDAFİİ YÖNÜNDEN HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ

ZORUNLU MÜDAFİ ATANDIĞININ SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ – TEFHİM/TEBLİĞİN MÜDAFİİ YÖNÜNDEN HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Kendisine zorunlu savunman atandığından hükümlünün haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu savunmana yapılmış olan tefhim veya tebliğ, kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmaz.

T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E: 2014/1942 K: 2015/41550 K.T.: 18.06.2015

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunu nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Hükümlü M.D. hakkında kesinleşmiş olan 25/04/2003 günlü hükmün, 5237 sayılı yasa hükümlerine göre uyarlanması için, Dairemizin kanun yararına bozma kararı üzerine duruşma açılıp savunman atanarak karar verildiği, hükümlü için atanan savunman Av. Ş.Ç.’nin 04/12/2012 günlü uyarlama kararını temyiz ettiği ve ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18/03/2008 gün ve 2008/9-7-56 sayılı kararında açıklandığı gibi, kendisine zorunlu savunman atandığından hükümlünün haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu savunmana yapılmış olan tefhim veya tebliğin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağı,  mahkemece, kararın hükümlüye yöntemine uygun olarak tebliğ edildiği, adı geçen hükümlünün bu tebligata rağmen mahkemeye herhangi bir başvurusunun bulunmadığı ve temyiz dilekçesi vermediğinin anlaşılması karşısında,

Temyize yetkisi. olmadığından, hükümlü M.D. savunmanının temyiz istemlerinin, 5320 sayılı. yasanın 8(1. maddesi yollaması. ile 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi. gereğince istem gibi REDDİNE, 18/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları