1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 15. Daire
  4. ZİHİNSEL VE BEDENSEL ÖZÜRLÜ DOĞUMDA TIP PERSONELİNİN KUSURU OLMAMASI VE TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ZİHİNSEL VE BEDENSEL ÖZÜRLÜ DOĞUMDA TIP PERSONELİNİN KUSURU OLMAMASI VE TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Adli Tıp Genel Kurulu’nca hazırlanan raporda; sonuç olarak, “E ……..’nin gebelik süresince takiplerini düzenli olarak yaptırmadığı, M…….’nin doğumunun gerçekleştiği 13.04.2000 tarihindeki müracaatında doğum eyleminin hastaneye gelmeden önce başlamış olduğu, büyük bir bölümünün dışarıda seyrettiği, hastaneye başvurduklarında doğumun hızlı geliştiği ve yatıştan 2,5 saat sonra gerçekleştiği, doğum sonrası hipoksi tablosunun tespit edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı göz önünde alındığında, doktor ve ebenin eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu”na oy birliği ile karar verildiği görülmüş olup, gerek mahkemelerine sunulan bilirkişi raporunda, gerekse Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu kararında, M………’nin zihinsel ve bedensel özürlü olarak doğmasına davalı idarece sunulan sağlık hizmetinin kusurlu işlemesinin sebep olduğu yolunda bir değerlendirme yer almadığından, tazminat talebinin kabulüne imkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, onanması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay
15. Daire
E: 2015/9013 K: 2016/2090 K.T.: 28.03.2016
İstemin Özeti :………Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde dünyaya gelen M……….’nin yetersiz sağlık hizmeti verilmesi nedeniyle zihinsel ve bedensel özürlü doğması sonucu uğranıldığı iddia edilen 120.000-TL maddi ve 250.000-TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda; Mahkemece tazminat isteminin kısmen kabulü yönünde verilen kararın Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/8629, K:2006/1464 sayılı kararıyla bozulması üzerine Mahkemenin ilk kararında ısrar etmesi üzerine uyuşmazlığın İdari Dava Daireleri Kurulunun önüne gelmesi sonucu, İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E:2007/2113, K:2011/1468 sayılı kararıyla Onuncu Dairenin bozma kararındaki gerekçelerle Mahkemenin vermiş olduğu kısmen kabul kararının bozulması üzerine bozma kararına uyularak Samsun 1. İdare Mahkemesi’nce; aynı olay nedeniyle Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında, adalet işlerinde bilirkişilik görevini yerine getiren Adli Tıp Genel Kurulunca hazırlanan raporda, sonuç olarak, “E ……..’nin gebelik süresince takiplerini düzenli olarak yaptırmadığı, M…….’nin doğumunun gerçekleştiği 13.04.2000 tarihindeki müracaatında doğum eyleminin hastaneye gelmeden önce başlamış olduğu, büyük bir bölümünün dışarıda seyrettiği , hastaneye başvurduklarında doğumun hızlı geliştiği ve yatıştan 2,5 saat sonra gerçekleştiği, doğum sonrası hipoksi tablosunun tepit edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı göz önünde alındığında, Dr. …… ve ebe ……….’ın eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu”na oy birliği ile karar verildiği görülmüş olup, gerek Mahkemelerine sunulan bilirkişi raporunda, gerekse Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu kararında, M………’nin zihinsel ve bedensel özürlü olarak doğmasına davalı idarece sunulan sağlık hizmetinin kusurlu işlemesinin sebep olduğu yolunda bir değerlendirme yer almadığından, tazminat talebinin kabulüne imkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, davacılar tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “kararın bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 11/06/2015 tarih ve E:2015/410; K:2015/1204 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları