1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEF’İ –SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEF’İ –SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, sebepsiz zenginleşme davası olup, davalının süresinde verdiği cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, mahkemece zamanaşımı defi konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2014/3272 K: 2014/9738 K.T.: 27.05.2014
DAVA: Taraflar arasında görülen davada Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.09.2013 tarih ve 2013/480-2013/434 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili, müvekkili emrine keşide edilen Garanti Bankası İstanbul/Kaynarca Şubesi 6298… numaralı hesabına ait, 25.11.2011 tarihli 20.000,00 TL bedelli çek sebebiyle müvekkilinin alacaklı olduğunu, çekin süresinde bankaya ibraz edilmediğini, davalının müvekkiline olan borcunu ödemediğini belirterek TTK’nın 732. maddesi kapsamında çekten kaynaklanan 20.000,00 TL’nin ibraz süresinin son günü olan 5.12.2011 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, talep ve dava haklarının zamanaşımına uğradığını, davacının kendisini dolandırdığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davalının davaya konu çeki davacıya verdiğini kabul ettiği, çekin hukuki yapısı gereği bir ödeme aracı olduğu ve tek başına davacı lehine alacak teşkil ettiği, aksinin yazılı bir belge ile ispat edilmesi gerektiği, davalının bunu ispat edemediği, çekin bankaya ibraz edilmemesinin alacağın olmadığı anlamına gelmeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne, 20.000,00 TL alacağın ibraz süresinin son günü olan 05.12.2011 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
1-) Dava, 6102 sayılı TTK’nın 732. maddesine dayalı olarak açılan sebepsiz zenginleşme davası olup, davalının süresinde verdiği cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, mahkemece zamanaşımı defi konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
2-) Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 27.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları