1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. YOL İHALESİNE KATILAN ŞİRKETİN TEKLİFİNİN KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN REDDEDİLMESİ – TEKLİFİ REDDEDİLEN ŞİRKETİN İHALEYE KONU GRUP İŞLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ SUNMADIĞI

YOL İHALESİNE KATILAN ŞİRKETİN TEKLİFİNİN KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN REDDEDİLMESİ – TEKLİFİ REDDEDİLEN ŞİRKETİN İHALEYE KONU GRUP İŞLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ SUNMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği; hazırlanan bilirkişi raporunda özetle; davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan ve Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belgede işin adının, “Bakırköy İlçe Hudutları Dahilinde Asfalt Kaplama, Yama, Yol Bordür ve Tretuar Yapım İşi” olduğunun; iş deneyim belgesine konu iş kapsamında, asfalt kazıma makinesi ile her cins kaplamanın kazınması, baca yükseltilmesi, baca temizliği, ızgara yükseltilmesi, ızgara temizliği, bordür sökülmesi, asfalt, parke ve beton yol sökülmesi, beton yol kırılması, asfalt yama işlerinin yapıldığı; uygulanan yapı tekniği bakımından bakım ve onarım işi olduğu; dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin A/I grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği; A/V grubu kapsamında değerlendirilebilmesi için ise alt yapı ve üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş deneyim belgesine konu işin sadece üst yapı işini içermesi nedeniyle A/V grubu işler kapsamında da değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği; bu durumda; davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, A/I grubu işler kapsamında olmadığı; A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için alt yapı üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş bitirme belgesine konu iş karayolu alt yapı işlerini kapsamadığından iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2015/3888 K: 2015/3177 K.T.: 16.09.2015

İstemin Özeti : Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve E:2014/1066, K:2015/460 sayılı kararının; davacı şirket tarafından sunulan özel inceleme raporunda belirtilen hususların dikkate alınmadığı, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir nitelikte olmadığı, belgeye konu işin A/V grubu işler kapsamında olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davacı şirketin duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10.10.2013 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan “Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı – Çilingir Yolu Arası Viyadükleri ile Bağlantı Yolları İnşaatı” ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 04.03.2014 tarih ve 2014/UY.I-1178 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; dava konusu ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan tarafından, “idari şartnamede yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/I veya A/V grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, sundukları iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uyduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği” iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu; anılan başvuru kapsamında davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin eşit muamele ilkesi bakımından incelendiği; inceleme sonucunda dava konusu işlemle; iş deneyim belgesine konu işin A/I grubu işler kapsamında olmadığı, A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için alt yapı + üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği, iş bitirme belgesine konu işin karayolu alt yapı işlerini kapsamadığından A/V grubu işler kapsamında da değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği; uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği; hazırlanan bilirkişi raporunda özetle; davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan ve Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belgede işin adının, “Bakırköy İlçe Hudutları Dahilinde Asfalt Kaplama, Yama, Yol Bordür ve Tretuar Yapım İşi” olduğunun; iş deneyim belgesine konu iş kapsamında, asfalt kazıma makinesi ile her cins kaplamanın kazınması, baca yükseltilmesi, baca temizliği, ızgara yükseltilmesi, ızgara temizliği, bordür sökülmesi, asfalt, parke ve beton yol sökülmesi, beton yol kırılması, asfalt yama işlerinin yapıldığı; uygulanan yapı tekniği bakımından bakım ve onarım işi olduğu; dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin A/I grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği; A/V grubu kapsamında değerlendirilebilmesi için ise alt yapı ve üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş deneyim belgesine konu işin sadece üst yapı işini içermesi nedeniyle A/V grubu işler kapsamında da değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği; bu durumda; davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, A/I grubu işler kapsamında olmadığı; A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için alt yapı + üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş bitirme belgesine konu iş karayolu alt yapı işlerini kapsamadığından iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve E:2014/1066, K:2015/460 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 16.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları