1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Hukuk Dairesi
  4. YASAL DANIŞMANIN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLARIN, VASİNİN ATANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ OLDUĞU

YASAL DANIŞMANIN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLARIN, VASİNİN ATANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Türk Medeni Kanunu’nun 431/1. maddesinde vasinin atanması usulüne ilişkin kuralların kayyım ve yasal danışman atanmasına da uygulanacağı düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi; öncelikle vesayet makamı olan sulh mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamı olan asliye mahkemesine aittir.
T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi
E: 2015/16759 K: 2015/15663 K.T.: 02.11.2015
Dava dilekçesinde, Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. maddeleri nedeniyle vasi tayini istenilmiştir. Mahkemece vasi tayini talebinin reddine, yasal danışman atanmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y   K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dilekçesinde Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. maddeleri uyarınca babası S.E.’ye vasi atanmasını istemiş, mahkemece vesayet talebinin reddi ile oğlu R.E.’nin yasal danışman olara atanmasına karar verilmiş, söz konusu karara talepte bulunan tarafından, esasa ve yasal danışmanın şahsına ilişkin nedenlerle itiraz edilmiştir.
1- Yasal danışman atanmasına ilişkin kararın esasına itiraz yönünden:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
2- Yasal danışmanın şahsına yönelik itiraz yönünden:
Türk Medeni Kanunu’nun 431/1. maddesinde vasinin atanması usulüne ilişkin kuralların kayyım ve yasal danışman atanmasına da uygulanacağı düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi; öncelikle vesayet makamı olan sulh mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamı olan asliye mahkemesine aittir. Öyle ise yasal danışmanın şahsına ilişkin itiraz, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip, vesayet makamınca itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamına gönderilmesi ve Türk Medeni Kanununun 488. maddesi uyarınca denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmesi için dosyanın mahkemesine İADESİNE, 02.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları