1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. YASAL 10 GÜNLÜK SÜREDE HARÇ YATIRMAK SURETİYLE TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULABİLECEĞİ

YASAL 10 GÜNLÜK SÜREDE HARÇ YATIRMAK SURETİYLE TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra kefili olan borçlu tarafından takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin zamanaşımı şikayetinde bulunarak icranın geri bırakılmasının talep edildiği, mahkemece, şikayetin reddine dair kararın şikayetçi vekiline 21.05.2014 tarihinde tefhim edildiği, şikayetçi vekilinin 29.05.2014 tarihinde harç yatırmak suretiyle UYAP sistemi üzerinden yasal 10 günlük süre içerisinde temyiz isteminde bulunduğu ve istemin süresinde olduğu anlaşıldığından kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/21543 K: 2014/28794 K.T.: 01.12.2014
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : İcra kefiliolan borçlu tarafından takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin zamanaşımı şikayetinde bulunarak icranın geri bırakılmasının talep edildiği, mahkemece, şikayetin reddine dair kararın şikayetçi vekiline 21.05.2014 tarihinde tefhim edildiği, şikayetçi vekilinin 29.05.2014 tarihinde harç yatırmak suretiyle Uyap sistemi üzerinden yasal 10 günlük süre içerisinde temyiz isteminde bulunduğu ve istemin süresinde olduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenle İstanbul 22. İcra Mahkemesi’nin 21.05.2014 gün, 2014/127 E.-2014/380 K. sayılı temyiz isteminin süreden reddine dair ek kararın oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasına ilişkin temyiz isteminin incelenmesine geçildi.
SONUÇ : Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz sebeplerinin reddiyle bozma gereğine ve usule uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları