1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. YARGILANMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN GÖREV ALAMAYACAĞI 

YARGILANMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN GÖREV ALAMAYACAĞI 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: “Yargılamaya katılamayacak hakim” başlıklı 23/3. maddesinde ise; “Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz.” hükmü düzenlenmiştir. İnceleme konusu somut olayda; sanıklar hakkında tehdit, mala zarar verme ve hakaret suçlarından verilen Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/09/2014 tarihli ilk mahkumiyet hükmünde ve yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair aynı mahkemenin 20/10/2014 tarihli kararında aynı hakim görev almıştır. İlk kararı veren hakimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair verilecek kararda, önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılanma hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2015/19210 K: 2015/38659 K.T.: 26.11.2015
Tehdit, mala zarar verme ve hakaret suçlarından sanık K.. K..’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/2-a-c, 29/1, 151/1,29/1, 52/1-2-3-4, 125/1-4 ve 129/1. maddeleri gereğince 2 yıl 3 ay hapis, 2.240,00 TL. ve 2.100,00 TL. adli para cezaları ile cezalandırılmasına, tehdit ve mala zarar verme suçlarından diğer sanık Gürol Kadirhan’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/2-a-c, 29/1, 151/1, 52/1-2-3-4. maddeleri gereğince 2 yıl 3 ay hapis ve 2.240.00 TL. adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/09/2014 tarihli ve 2014/455 esas, 2014/397 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, hükümlüler müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 20/10/2014 tarihli ve 2014/455 esas. 2014/397 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12/11/2014 tarihli ve 2014/645 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2015 gün ve 195672 sayılı istem yazısıyla dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:
İstem yazısında; “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddede ki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren mahkeme hakiminin olayla ilgili kanaatlerinin oluştuğu, görüşlerinin ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşlerinin etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir” denilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Birden fazla kişi tarafından birlikte ve silahlı tehdit, mala zarar verme ve hakaret suçlarından sanıklar K.. K.. ve G.. K.. hakkında yapılan yargılama sonucunda, Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/09/2014 tarihli kararı ile sanıkların hapis ve adli para cezalarıyla cezalandırılmalarına karar verildiği, sanıklar müdafiinin yüzüne karşı verilen kararın, temyiz süresi geçtikten sonra temyiz edilmesi nedeniyle Mahkemece temyiz talebi süre yönünden reddedilerek kararın kesinleşmesi üzerine, sanıklar müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu, talebinin aynı mahkemenin 20/10/2014 tarihli ek kararı ile reddedildiği, ret kararına yapılan itirazın mercii Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12/11/2014 tarihli kararı ile yerinde görülmemesi üzerine, bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Kesinleşen hükme yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin, asıl hükmü veren hakim tarafından değerlendirilmesinin hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 318. maddesinde; (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.
2) 303 üncü Madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur.
(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma yapılmaksızın verilir.” hükümlerine yer verilmiş,
Aynı Kanun’un “Yargılamaya katılamayacak hakim” başlıklı 23/3. maddesinde ise; “Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz.” hükmü düzenlenmiştir.
İnceleme konusu somut olayda; sanıklar K.. K.. ve G.. K.. hakkında tehdit, mala zarar verme ve hakaret suçlarından verilen Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/09/2014 tarihli ilk mahkumiyet hükmünde ve yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair aynı mahkemenin 20/10/2014 tarihli kararında aynı hakim görev almıştır.
Yukarıda yer verilen düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren hakimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair verilecek kararda, önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılanma hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1-Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12/11/2014 tarihli ve 2014/645 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2-Aynı Kanun maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, 26.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları