1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – ENGELLİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ EDİNME KOŞULLARI

YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – ENGELLİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ EDİNME KOŞULLARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Her ne kadar TMK’nın 22. maddesinde bakım kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı düzenlenmişse de dava dilekçesi ve ekindeki sosyal inceleme raporundan kısıtlı adayının %74 oranında engelli olup bakıma muhtaç olduğu, Psikologun hazırladığı bilgi notu başlıklı belgeden kısıtlı adayının kardeşi ve çocuklarının kısıtlı adayına sahip çıkmak istemedikleri, bakacak kimsesinin olmadığı, bakıma muhtaç olması sebebiyle 20.02.2015 tarihinde … Engelli İlk Kabul ve Müdahale Birimine yerleştirildiği, bu tarihten itibaren bakımevinde kaldığı ve sürekli bakım ve gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından uyuşmazlığın İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2016/3894 K: 2016/4371 K.T.: 12.4.2016
DAVA: Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna dair olarak açılan davada İzmir 11. Sulh Hukuk, İstanbul 11. Sulh Hukuk, İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk ve İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR: Dava, 4721 Sayılı TMK’nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
İzmir 11.Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının mernis adresinin boş olduğu, UYAP sistemi adres dökümünün incelemesinde ise eski MERNİS adresinin “…” olduğu kuruma yatırılmadan önce İstanbul ilinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesince ise “…” adresinin İstanbul Anadolu adliyesi yargı sınırları dahilinde olmasından dolayı İstanbul Anadolu Adliyesine gönderilmesi gerekirken sehven kendilerine gönderildiğinden bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesince, UYAP sisteminden yapılan araştırmaya göre kısıtlı adayının ikametgah adresinin “…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesince ise İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi arasındaki yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtaya gönderilmesine karar verilmiştir.
Türk Medenî Kanunu’nun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Yine aynı Kanunun 22. maddesi uyarınca “Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.”
Her ne kadar TMK’nın 22. maddesinde bakım kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı düzenlenmişse de …nın dava dilekçesi ve ekindeki sosyal inceleme raporundan kısıtlı adayının %74 oranında engelli olup bakıma muhtaç olduğu, Psikolog … … hazırladığı 27.02.2015 tarihli bilgi notu başlıklı belgeden kısıtlı adayının kardeşi ve çocuklarının kısıtlı adayına sahip çıkmak istemedikleri, bakacak kimsesinin olmadığı, bakıma muhtaç olması sebebiyle 20.02.2015 tarihinde … Engelli İlk Kabul ve Müdahale Birimine yerleştirildiği, bu tarihten itibaren bakımevinde kaldığı ve sürekli bakım ve gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından uyuşmazlığın İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları