1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İŞ DENETLEME BELGESİ – GEÇİCİ KABUL TARİHİNİN İHALE TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU 15 YIL İÇERİSİNDE OLDUĞU 

YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İŞ DENETLEME BELGESİ – GEÇİCİ KABUL TARİHİNİN İHALE TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU 15 YIL İÇERİSİNDE OLDUĞU 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48. maddesine göre iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin değerlendirilmesinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yılın içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olmasının gerektiği, iş deneyiminin tevsiki için sunulan belgeye konu işte ilgili kişinin …-…, …-… tarihleri arasında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı, görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının …-TL, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %596,79 ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının ise …-TL olduğu, işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarihin … olduğu, işin geçici kabulünün … tarihinde gerçekleştirildiği, bu durumda, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda gerçekleştiği, söz konusu işin geçici kabul tarihinin … ve ihale ilan tarihinin de …olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde yer aldığı görüldüğünden, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay
13. Dairesi
E: 2016/4727 K: 2017/18 K.T.: 03.01.2017
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : …
Vekili : …
Karşı Taraf (Davacı) : ….
Vekili : …
İstemin Özeti : Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12.10.2016 tarih ve E:2016/2531, K:2016/3342 sayılı kararının; iş denetleme belgesinin, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olması şartının değerlendirilmesinde, geçici kabul tarihinin esas alınması halinde, belge sahibinin geçici kabul tarihinden önce işten ayrıldığı dikkate alındığında kullanım süresinin 15 yıldan fazla olacağı ve bunun hakkaniyete aykırı olacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; …ı Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü’nce … tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “… – … – … İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun … tarih ve …sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; iş deneyiminin tevsiki için pilot ortak …A.Ş. tarafından, şirketin %55 hissesine sahip …adına, …Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen, …tarihli ve … sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin … İnşaatı yapım işi olduğu, şahsın anılan işteki son görev tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olmadığı gerekçesiyle davacı şirketler iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, … tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, idare tarafından reddi üzerine, … tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusunun Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde; “… geçici kabulden önce düzenlenebilecek olan ve geçici kabule kadarki süreçte de kullanılabilme imkânı bulunan iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde, belgelerin düzenlenip kullanıma başlanabilme tarihinin belirlenmesinde, geçici kabul tarihinden itibaren onbeş yıllık sürenin yeniden başlatılması yaklaşımının yerine; ilk sözleşme bedelinin tamamlanma tarihi, işin gerçekleşme oranının işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarih ve kişinin belge konusu işteki görevinden ayrıldığı tarihten en geç olanının dikkate alınarak değerlendirilme yapılması gerektiği, söz konusu iş denetleme belgesine bakıldığında bu üç tarihten en geç olanının kişinin ilgili işten ayrıldığı tarih olan … tarihi olduğu, ihale ilan tarihinin …olduğu dikkate alındığında, bu tarihten geriye doğru son onbeş yıl içerisinde bulunmadığı dolayısıyla idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı…” gerekçesiyle reddine karar verildiği; 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre yapım işi ihalelerinde, aday veya istekliler tarafından iş deneyimlerinin tevsiki için ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48. maddesine göre iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin değerlendirilmesinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yılın içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olmasının gerektiği, iş deneyiminin tevsiki için sunulan belgeye konu işte ilgili kişinin …-…, …-… tarihleri arasında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı, görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının …-TL, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %596,79, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının ise …-TL olduğu, işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarihin…olduğu, işin geçici kabulünün …tarihinde gerçekleştirildiği, bu durumda, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda gerçekleştiği, söz konusu işin geçici kabul tarihinin … ve ihale ilan tarihinin de …olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içerisinde yer aldığı görüldüğünden, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12.10.2016 tarih ve E:2016/2531, K:2016/3342 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan…-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 03.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları