1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Ceza Dairesi
  4. YAĞMA – CEBİR VE TEHDİT EYLEMLERİNİN NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ – YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI

YAĞMA – CEBİR VE TEHDİT EYLEMLERİNİN NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ – YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanığın, yakınandan para alabilmek için uyguladığı cebir ve tehdit içeren eylemlerinin nelerden ibaret olduğu ve yağma suçunda aranan boyuta ulaşıp ulaşmadığı karar yerinde denetime olanak verecek şekilde açıklanmadan, sanığın mağdura hitaben “bana 5 TL para ver, kokain alacağım.” şeklindeki söyleminin, mağdur’un ürkek kişiliği üzerindeki olası yansımalar ile mağdurun iradesini olumsuz etkileyip korkması ve karşı duruş sergilememesinin, sanıktan sadır olup, mağdurun iradesini zorlayan hareket olarak ne şekilde değerlendirildiği de tartışılmadan; yerinde yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E: 2013/26154 K: 2015/45086 K.T.: 17.11.2015

DAVA: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: I-) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-) Yağma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;

1-) Oluş ve dosya kapsamına göre; sanığın yüzünde kar maskesi olduğu halde, okulun yanında gördüğü mağdurun koluna girerek okulun arkasına doğru bir süre birlikte yürüdükleri, arkalarından tanık R.C.’nin kendilerini takip ettiği, mağdurun gitmek istediği, sanığın yüzündeki maskeyi kısmen açıp mağdura herhangi bir tehdit ve cebirde bulunmaksızın kokain almak amacıyla 5 TL para istediği, mağdurun da sanığın kendisine bir şey yapmasından korkup, başından gitmesini sağlamak için cebinden çıkardığı 5 TL’yi sanığa verdiği anlaşılmıştır.

Yağma suçu, kişinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir saldırı gerçekleştireceği ya da mal varlığı bakımından büyük zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslim veya alınmasına karşı koymamaya mecbur bırakılması olup, bunun teslim veya alınmasına ses çıkarmamaya yönelmeye elverişli ve yoğunlukta olması gerekir.

Tehdidin ise mağdur üzerinde korkutucu etkisinin bulunması zorunludur. Vücut üzerinde etki eden önemsiz her hareketin cebir olarak nitelendirilmeyeceği de muhakkaktır. Cebirin ayrıca kişiye karşı kullanılması gerekir. Bu nitelikte olmayan bir cebir veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması ve/veya başka etkenler altında malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse yağma suçundan bahsedilemez.

Hal böyle olunca;

Sanığın, yakınandan para alabilmek için uyguladığı cebir ve tehdit içeren eylemlerinin nelerden ibaret olduğu ve yağma suçunda aranan boyuta ulaşıp ulaşmadığı karar yerinde denetime olanak verecek şekilde açıklanmadan, sanığın mağdura hitaben “bana 5 TL para ver, kokain alacağım.” şeklindeki söyleminin, mağdur’un ürkek kişiliği üzerindeki olası yansımalar ile mağdurun iradesini olumsuz etkileyip korkması ve karşı duruş sergilememesinin, sanıktan sadır olup, mağdurun iradesini zorlayan hareket olarak ne şekilde değerlendirildiği de tartışılmadan; yerinde yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-) Suç tarihinde 18 yaşından küçük bulunan sanık hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 35/1. maddesi uyarınca sosyal inceleme yaptırılıp raporunun aldırılmaması ve aynı yasanın 3. fıkrası gereğince sosyal inceleme raporu aldırılmama nedeninin gerekçeli kararda tartışılmaması,

3-) Mahkemece 5271 sayılı yasanın 150. maddesi uyarınca, sanığın savunmasını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle savunmana ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı biçimde,yaşı küçük sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi,

4-) Suça sürüklenen çocuğun duruşmada hazır bulundurulması için yapılan 167.- Lira giderin suça sürüklenen çocuğa yüklenemeyeceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık A.B. savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 17.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları