1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİ KAPSAMINDA OLDUĞU – BU HAKKIN ASIL DAVADAN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI

VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİ KAPSAMINDA OLDUĞU – BU HAKKIN ASIL DAVADAN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Vekalet ücreti, yargılama giderleri kapsamında olup, bu hakkın asıl davadan bağımsız olarak dava konusu yapılamayacağı ancak ait olduğu davada hüküm altına alınması gereken ve ilgili davada temyizen incelenebilecek haklardan olduğunun belirtilmiş olması ve mahkemece aynı yönde yapılan değerlendirme gereğince ceza dava dosyasına ilişkin vekalet ücretinin maddi tazminat kapsamında hüküm altına alınmamış olmasında isabetsizlik bulunmadığından, tebliğnamedeki bu yöne ilişkin görüşe iştirak edilmemiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2014/18861 K: 2015/5857 K.T.: 06.04.2015
DAVA VE KARAR: Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Gerekçeli karar başlığında ”Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat” ibaresi yerine, ”466 sayılı yasaya göre tazminat” ibaresine yer verilmiş olması, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım yanlışlığı olarak kabul edilmiş ve 29/05/1957 tarih ve 4-16 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği üzere, vekalet ücreti, yargılama giderleri kapsamında olup, bu hakkın asıl davadan bağımsız olarak dava konusu yapılamayacağı ancak ait olduğu davada hüküm altına alınması gereken ve ilgili davada temyizen incelenebilecek haklardan olduğunun belirtilmiş olması ve mahkemece aynı yönde yapılan değerlendirme gereğince ceza dava dosyasına ilişkin vekalet ücretinin maddi tazminat kapsamında hüküm altına alınmamış olmasında isabetsizlik bulunmadığından, tebliğnamedeki bu yöne ilişkin görüşe iştirak edilmemiştir.
SONUÇ: Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı ve davacı vekillerinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 06.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları