1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. VEKALET ÜCRETİ – BOZMAYA UYMA – USULÜ MÜKTESEP HAK – KARŞI TARAFIN VEKALET ÜCRETİ

VEKALET ÜCRETİ – BOZMAYA UYMA – USULÜ MÜKTESEP HAK – KARŞI TARAFIN VEKALET ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, alacak istemidir. Hükmüne uyulan bozma ilamında açıkça belirtildiği gibi davacı avukatın davalı müvekkilinden müvekkilin avukata ödemesi gereken vekalet ücreti ile karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini talep edebileceği belirtilmiştir. Bozmaya uyularak usulu müktesep hak oluşmuştur. Mahkemece davacı avukata müvekkil vekalet ücreti verilmiş, Avukatlık Kanunu 164 /son maddesi uyarınca hasıma tahsili gereken vekalet ücreti hakkında hüküm kurulmamıştır. Bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
 
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2014/20224 K: 2015/18689 K.T.: 04.06.2015
DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalının avukatı olarak dava ve icra dosyalarını takip ettiğini, davalının sözkonusu, dava dosyalarında ve icra takiplerinde karşı tarafla sulh olduğunu, avukatlık vekalet ücretinin ödenmediğini, davalı ile aralarında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığını, bu durumda, avukatlık kanunu 164.maddesi uyarınca müvekkilin ödemesi gereken ve karşı taraftan tahsili gereken ücretin verilmesi gerektiğini ileri sürerek fazlaya dair hakkı saklı tutularak 252,930 TL vekalet ücretinin faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar tarafların temyizi üzerine dairemizin 24.5.2011 tarih 2010/12917 esas 2011/7982 karar sayılı ilamı ile bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- )Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve davalının aşağıdaki bentlerin dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- )Hükmüne uyulan bozma ilamımızda açıkça belirtildiği gibi davacı avukatın davalı müvekkilinden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 164/4 maddesi uyarınca müvekkilin avukata ödemesi gereken vekalet ücreti ile aynı kanunun 164 /son maddesinde düzenlenen karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini talep edebileceği belirtilmiştir. Bozmaya uyularak usulu müktesep hak oluşmuştur. Mahkemece davacı avukata müvekkil vekalet ücreti verilmiş, Avukatlık Kanunu 164 /son maddesi uyarınca hasıma tahsili gereken vekalet ücreti hakkında hüküm kurulmamıştır. Bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3- )Bozmadan önce verilen kararda davalı tarafından davacıya vekalet ücreti olarak ödendiği kabul edilen ve temyiz konusu yapılmayan 6817,50 TL’nin hükmedilen miktardan düşülmemesi de usulü kazanılmış, hak kuralına aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle davacı, üçüncü bent gereğince davalı yararına hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 3.510,00 TL harcın davalıya, 25,20 TL harcın davacıya iadesine, 04.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları