1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Hukuk Dairesi
  4. VASİYETNAMENİN İPTALİ – VASİYETİN İPTALİ İÇİN OKUNMUŞ OLMASININ GEREKTİĞİ – ZAMANAŞIMI SÜRESİ

VASİYETNAMENİN İPTALİ – VASİYETİN İPTALİ İÇİN OKUNMUŞ OLMASININ GEREKTİĞİ – ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Vasiyetnamenin iptaline ilişkin iş bu dava açıldığı tarihte (27.03.2013) vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın henüz derdest olduğu anlaşılmaktadır. vasiyetnamenin açılması usulünce sağlandıktan sonra bu davaya devam edilmek üzere bekletici mesele yapılarak (kesinleştirilmesi) ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yukarıdaki gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi
E: 2015/1032 K: 2015/2978 K.T.: 25.02.2015
“İçtihat Metni”
T.C.
MAHKEMESİ : KDZ.EREĞLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/11/2013
NUMARASI : 2013/198-2013/394
Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacılar vekili dilekçesi ile; müvekkillerinin muris N. G. ‘ın kanuni mirasçısı olduklarını, Kdz. Ereğli 1.SHM’nin 2012/929 E. sayılı vasiyetin okunmasına ilişkin dosyada murisin, mirasının davalıya vasiyet ettiğini öğrendiklerini ve o davada kendilerine vasiyetnamenin iptali davası açmaları için 30 günlük süre verildiğini, murise ait olduğu iddia edilen vasiyetnamenin gerek şekil gerek içerik bakımından el yazılı vasiyetnamede olması gereken özellikleri taşımadığını ve murisin ehliyetsiz olduğunu iddia ederek, vasiyetnamenin iptalini olmazsa tenkisini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ile; vasiyetnamenin hukuka uygun olduğunu ve murisin de akli melekelerinin yerinde olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; Kdz. Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/929 Esas sayılı dava dosyasında davaya konu vasiyetnamenin dava tarihi olan 27/03/2013 tarihi itibariyle derdest olduğu, davaya konu vasiyetnamenin henüz açılmadığı, yani derdest olduğu anlaşıldığı, davacının işbu davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesi ile davanın süresinde açılmamış olması ve hukuki menfaat yokluğu sebebiyle reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
TMK.nun 595 maddesi gereğince; mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hakimine teslimi zorunlu olup, vasiyetname teslimden başlayarak bir ay içinde açılır ve ilgililere okunur. Vasiyetname usulünce açılıp, okunma kararının kesinleşmesinden sonra vasiyetnamenin iptali için 1 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlar.
Vasiyetnamenin iptali davasının incelenebilmesi için öncelikle dava konusu vasiyetnamenin açılıp açılmadığı konusunda araştırma yapılmalıdır.
Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesinin amacı, mirasçıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal haklarını kullanmayı temine yönelik bir işlemdir.
Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden yukarıda anılan maddede gösterilen 1 yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.
Somut olayda, vasiyetname, Kdz. Ereğli 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 11.04.2014 tarih ve 2012/929 E.-2014/279 K. sayılı kararı ile açılmıştır. Vasiyetnamenin iptaline ilişkin iş bu dava açıldığı tarihte (27.03.2013) vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın henüz derdest olduğu anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, vasiyetnamenin açılması usulünce sağlandıktan sonra bu davaya devam edilmek üzere bekletici mesele yapılarak (kesinleştirilmesi) ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yukarıdaki gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları