1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Hukuk Dairesi
  4. UZLAŞMA – UZLAŞMA İÇİN İDAREYE BAŞVURU ŞARTI – BAŞVURU ŞARTI İÇİN DÖNEMLER – TAŞINMAZ BEDELİ – TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ

UZLAŞMA – UZLAŞMA İÇİN İDAREYE BAŞVURU ŞARTI – BAŞVURU ŞARTI İÇİN DÖNEMLER – TAŞINMAZ BEDELİ – TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın, uzlaşma yoluna başvurulmadığından bahisle, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değişik geçici 6. maddesi, bir tasfiye yasası olup 09.10.1956 – 04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak 11.06.2013 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlediğinden, bu tarihten önce açılan davalarda ve 04.11.1983 tarihinden sonraki el atmalara ilişkin uyuşmazlıklarda bu kanunun uygulanması, dolayısıyla uzlaşmanın dava şartı olarak kabul edilmesi söz konusu değildir.
T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi
E: 2015/13216 K: 2016/1100 K.T.: 26.01.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/11/2014
NUMARASI : 2012/819-2014/830
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın usulden reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın, uzlaşma yoluna başvurulmadığından bahisle, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değişik geçici 6. maddesi, bir tasfiye yasası olup 09.10.1956 – 04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak 11.06.2013 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlediğinden, bu tarihten önce açılan davalarda ve 04.11.1983 tarihinden sonraki el atmalara ilişkin uyuşmazlıklarda bu kanunun uygulanması, dolayısıyla uzlaşmanın dava şartı olarak kabul edilmesi söz konusu değildir.
Dosyadaki delil ve belgelere göre, davanın 11.06.2013 tarihinden önce açıldığı ve dava konusu taşınmaza 04.11.1983 tarihinden sonra fiilen el atıldığı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine,26/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları