1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Ceza Dairesi
  4. UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA – UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA – UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK İÇİN ÖZEL YER VE MALZEME SAĞLAMA

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA – UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA – UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK İÇİN ÖZEL YER VE MALZEME SAĞLAMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Evine gelen ve haklarında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilere uyuşturucu madde vermek ve onların aldıkları uyuşturucu maddeleri evinde kullanmalarına rıza göstermekten ibaret eylemin sadece TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında yer alan suçu oluşturacağı, ayrıca, aynı kanunun 190. maddesinde belirtilen özel yer, donanım ve malzeme sağlama” niteliğinde olmayacağından “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçunun unsurlarının oluşmayacağı gözetilmelidir.
T.C.
Yargıtay
10. Ceza Dairesi
E: 2013/13007 K: 2014/1359 K.T.: 28.02.2014
Dosya incelendi:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A) Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:
Sanığın birden fazla kişiye ayrı ayrı uyuşturucu madde verip vermediği saptandıktan sonra, sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile eleştiri dışında yaptırımların doğru olarak belirlendiği anlaşıldığından, sanık ve müdafîinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,
B) Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:
Olay günü evine gelen ve haklarında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilere uyuşturucu madde vermek ve onların aldıkları uyuşturucu maddeleri evinde kullanmalarına rıza göstermekten ibaret eyleminin sadece TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında yer alan suçu oluşturduğu, aynı kanunun 190. maddesinde belirtilen “özel yer, donanım ve malzeme sağlama” niteliğinde olmadığı, dolayısıyla sözü edilen maddede tanımlanan “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafîinin temyiz itirazları bu nedenle yerin de olduğundan, hükmün (BOZULMASINA), 28.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları