1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Ceza Dairesi
  4. UYUŞTURUCU TİCARETİ – SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN OKUL VE CAMİYE YAKIN MESAFEDE OLMASI

UYUŞTURUCU TİCARETİ – SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN OKUL VE CAMİYE YAKIN MESAFEDE OLMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Hakkındaki soruşturma evrakı tefrik edilen tanık Murat Ç.’nin kovuşturma aşamasındaki beyanları karşısında, tanık Murat hakkındaki soruşturmanın sonucunun araştırılması, dava açılmış ise kovuşturma dosyası getirtilerek incelenmesi ve olay tutanağı ile teşhis tutanağında imzaları bulunan tutanak tanıklarının usulüne uygun şekilde duruşmaya çağrılarak dinlenmesinden sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
20. Ceza Dairesi
E: 2016/979 K: 2016/5139 K.T.: 12.10.2016
TUTUKLU
TEBLİĞNAME NO: 10 – 2016/40872
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme : GAZİANTEP 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Kararın Tarihi-Numarası : 01.12.2015-2015/253 esas ve 2015/394 karar
Sanık : …………….
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Suç Tarihi : 04.05.2015
Hüküm : Mahkûmiyet
Temyiz Edenler: Sanık müdafii
Tebliğnamedeki Düşünce: Bozma
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Mahkemece TCK?nın 61. maddesindeki ölçütlere uygun olarak gerekçesi belirtilmek suretiyle takdiren TCK?nın 188/3.maddesi gereğince 10 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasına hükmedildiği anlaşıldığından tebliğnamedeki (2-a) numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
1-Hakkındaki soruşturma evrakı tefrik edilen tanık Murat Ç….?ın kovuşturma aşamasındaki beyanları karşısında, tanık Murat hakkındaki soruşturmanın sonucunun araştırılması, dava açılmış ise kovuşturma dosyası getirtilerek incelenmesi ve olay tutanağı ile teşhis tutanağında imzaları bulunan tutanak tanıklarının usulüne uygun şekilde duruşmaya çağrılarak dinlenmesinden sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması,
2-Dosya içindeki olay yeri görgü ve tespit tutanağında suçun işlendiği yerin camiye 15 metre, okula 40 metre mesafede olduğu belirtildiği halde TCK?nın 188/4-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
3-TCK?nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde olduğundan, CMUK?nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 5271 sayılı CMK?nın 307/4. maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 12.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları