1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. USULSÜZ TEBLİGAT – BORCUN KISMEN ÖDENDİĞİNE İLŞKİN İTİRAZ

USULSÜZ TEBLİGAT – BORCUN KISMEN ÖDENDİĞİNE İLŞKİN İTİRAZ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dairemiz’ce, borçlu vekilinin şikayetinde, tebligatın usulsüz olduğunu  bildirmesi yanında, borcun belirtilen kısmının ödendiği yönünde itiraz nedenlerini de bildirmiş olmakla, başvurunun bildirilen öğrenme tarihine göre süresinde olduğu gözetilerek, itiraz ve şikayetin esasının incelenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/14790 K: 2015/16425 K.T.:
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekili, müvekkili aleyhine başlatılan ilama dayalı takipte, icra emri tebliğinin usulsüz olduğunu, ayrıca borcun toplam 17.651,13 USD’lik kısmının 14.06.2012 ve 06.07.2012 tarihlerinde borçlu tarafından ödendiğini ileri sürerek borcun ödenen bu kısmına itiraz ettiklerini bildirmiş, Mahkeme’nin icra emrinin iptaline,borçlunun diğer itirazları yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verdiği ilk karar, Dairemiz’ce, borçlu vekilinin şikayetinde, tebligatın usulsüz olduğunu bildirmesi yanında, borcun belirtilen kısmının ödendiği yönünde itiraz nedenlerini de bildirmiş olmakla, başvurunun bildirilen öğrenme tarihine göre süresinde olduğu gözetilerek, itiraz ve şikayetin esasının incelenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğu gerekçesiyle bozulmuş, Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda borçlunun tüm taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm, borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
Takip dayanağı boşanma ile birlikte hükmedilen tazminat ilamının 22.05.2012 tarihli olduğu, ilam tarihinden sonra 14.06.2012’de alacaklının .. Bankası Adapazarı Şubesi nezdindeki .. numaralı hesabına gönderilen 11.500,00 USD miktarlı havale bulunduğu görülmekte olup, 14.06.2012 tarihli havalenin, borcun doğumundan sonra alacaklıya yapılmış ödeme olarak kabulü gerekmektedir. Bu durumda, anılan ödemenin Türk Borçlar Kanunu’nun 100. maddesi de dikkate alınarak yapılacak hesaplama ile borçtan mahsubu gerekirken, Mahkemece ödemenin açıklama bulunmadığından bahisle kabul edilmemesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 16.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları