1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ÜÇÜNÇÜ KİŞİYE 1. VE 2. HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

ÜÇÜNÇÜ KİŞİYE 1. VE 2. HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Üçüncü kişi vekilinin, 1. haciz ihbarnamesine karşı vermiş olduğu dilekçesinde, borçlu tarafından müvekkil şirket aleyhine açılan tazminat davasında aleyhlerine maddi ve manevi tazminata hükmedildiği, ancak kararda kendi lehlerine de vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedildiği, bu alacaklarını takas mahsup haklarının saklı olduğu, kararın henüz kesinleşmediği, ödeme aşamasında ihbarnamenin dikkate alınacağı, icra yoluyla talep edilmesi halinde de dosya numarasının bildirileceğinin belirtildiği görülmüştür. Bu hali ile 1. haciz ihbarnamesine verilen cevap itiraz niteliğinde olup, bu durumda üçüncü şahsa 2. haciz ihbarnamesine çıkarılamaz.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/22646 K: 2015/32406 K.T.: 22.12.2015
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine açılan 4-5 örnek ilamlı takipte şikayetçi üçüncü kişi … ne İİK’nın 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnamesi gönderildiği, şikayetçi üçüncü kişi şirketin icra mahkemesine başvurusunda; İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesine karşı süresinde itiraz ettikleri halde, usule aykırı olarak alacaklı tarafın talebi üzerine 2. haciz ihbarnamesi gönderildiğini belirterek İİK’nun 89/2 maddesi gereği düzenlenen 2. haciz ihbarnamesinin iptalini talep ettiği, mahkemece; 89/1 haciz ihbarnamesine yönelik üçüncü kişi şirketin beyanlarının itiraz niteliğinde olmadığı, bu sebeple 2. haciz ihbarnamesi gönderilmesinde usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; üçüncü kişi vekilinin, 1. haciz ihbarnamesine karşı vermiş olduğu dilekçesinde, borçlu tarafından müvekkil şirket aleyhine açılan tazminat davasında aleyhlerine maddi ve manevi tazminata hükmedildiği, ancak kararda kendi lehlerine de vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedildiği, bu alacaklarını takas mahsup haklarının saklı olduğu, kararın henüz kesinleşmediği, ödeme aşamasında ihbarnamenin dikkate alınacağı, icra yoluyla talep edilmesi halinde de dosya numarasının bildirileceğinin belirtildiği görülmüştür. Bu hali ile 1. haciz ihbarnamesine verilen cevap itiraz niteliğinde olup, bu durumda üçüncü şahsa 2. haciz ihbarnamesi çıkarılamaz.
O halde mahkemece; şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları