1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. TÜM MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN REDDEDİLMESİ – RET KARARI VEREN SULH HUKUK MAHKEMESİNİN RE’SEN TASFİYE İŞLEMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİĞİ

TÜM MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN REDDEDİLMESİ – RET KARARI VEREN SULH HUKUK MAHKEMESİNİN RE’SEN TASFİYE İŞLEMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Türk Medenî Kanunu’nun 612. maddesi uyarınca “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.” Dosya kapsamından, İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 18.06.2013 tarih ve 2013/.. Esas – 2013/.. Karar sayılı ilâm ile murisin tüm mirasçıları olan M.. T.. ve M.. T..’nın mirası reddine karar verildiği anlaşılmıştır. En yakın yasal mirasçılar tarafından miras reddedildiği takdirde, ret kararı veren sulh mahkemesinin re’sen tasfiye işlemlerini de değerlendirmesi gerektiğinden uyuşmazlığın İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/12724 K: 2015/11851 K.T.: 26.11.2015
“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/06/2015
NUMARASI : 2015/408-2015/401
DAVACI : A.. B..
DAVALILAR : M.. T.. – M.. T..
Terekenin tasfiyesi istemi hakkında, İstanbul Anadolu 1. Sulh, Kocaeli 3. Sulh, Gebze 2. Sulh ve İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, Ayşe Nilgün Tabakçı’nın terekesinin tasfiyesi istemine ilişkindir.
İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 18.06.2013 tarih ve 2013/.. Esas – 2013/.. Karar sayılı ilâm ile murisin tüm mirasçıları olan M.. T.. ve M.. T..’nın mirası redlerine karar verilmiştir.
Davacı vekili 04.09.2014 tarihli dilekçesi ile terekenin tasfiyesi hususunda ihbarda bulunulmasını talep etmiş ve İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul Anadolu Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna ihbarda bulunulmuştur.
İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesince, UYAP kayıtlarına göre murisin son ikametgah adresinin “B.. Mah. Z.. H.. Caddesi No:.. İçkapı No:.. D../K..” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Kocaeli 3.Sulh Hukuk Mahkemesince, “B.. Mah. Z.. H.. Caddesi No:.. İçkapı No:.. D../K..” adresinin Gebze adli yargı çevresinde kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, TMK 612. maddesi uyarınca mirası reddeden mahkemenin tasfiye işlemini de yapması gerektiğinden bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesince, tereke davalarına İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesince bakıldığı gerekçesiyle tevzi işlemi yapılmak üzere İstanbul Anadolu Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna müzekkere yazılmış ve İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından dosyanın İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesine tevzi yapılması yönünde karar verilmiştir.
İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesince, Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdiğinden bahisle dosyanın İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesince ise, dosyanın Nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesine (Ahkam-ı Şahsiye) gönderilmesine karar verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 612. maddesi uyarınca “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.”
Dosya kapsamından, İstanbul Anadolu 15. Suh Hukuk Mahkemesi tarafından 18.06.2013 tarih ve 2013/.. Esas – 2013/.. Karar sayılı ilâm ile murisin tüm mirasçıları olan M.. T.. ve M.. T..’nın mirası redlerine karar verildiği anlaşılmıştır. En yakın yasal mirasçılar tarafından miras reddedildiği takdirde, red kararı veren sulh mahkemesinin re’sen tasfiye işlemlerini de değerlendirmesi gerektiğinden uyuşmazlığın İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 26/11/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları