1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – SEÇİMLİK HAK – KENDİ İKAMETGAHINDA DAVA AÇMA

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – SEÇİMLİK HAK – KENDİ İKAMETGAHINDA DAVA AÇMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda; davacı kendi ikametinde dava açmıştır. Mahkemece, yetki itirazının reddine karar verilerek davaya devam edilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
 
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2015/9795 K: 2015/10019 K.T.: 01.10.2015
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın yetki yönünden usulden reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı ve karşı davalı vekili, müvekkili M. A.’ın maliki olduğu aracın hızla kavşağa giren davalı tarafa ait aracın çarpması sonucu hasarlandığını, Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/151 D.iş. Sayılı dosyası ile delil tespiti yaptırdıklarını, 177,00 TL çekici ücreti ödediklerini, tamirde kalan süre içinde gidip gelemediğini, bu sebeple 1.000,00 TL hasar tazminatı, 300,00 TL değer kaybı, 200,00 TL yol gideri tazminatı ve 100,00 TL çekici ücreti olmak üzere toplam 1.600,00 TL ‘nin 20.10.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı ve karşı davacı E. Y. vekili, davalı M. A.’ın maliki ve sürücüsü olduğu 34 … … plaka sayılı otomobil ile ters yola giderek, müvekkilinin maliki olduğu ve kaza sırasında sürücü diğer davalı R. H.’nun yönetimindeki aracın hasarlanmasına neden olduğunu belirterek karşı dava olarak fazlaya dair talep hakları saklı kalmak üzere şimdilik 2.000,00 TL tamir gideri, 1.000,00 TL değer kaybı olarak toplam 3.000,00 TL zararın 20.10.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini, olayın Büyükçekmecede meydana gelmesi nedeniyle yetkili mahkemenin Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, dosyanın yetkisizlik kararı verilerek yetkili Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; yetkisizlik nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK.’nun genel yetkiyi düzenleyen 6. maddesininin 1. fıkrasına göre; “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.” Yine aynı Yasa’nın 16. maddesinde ise, “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesi ile ZMSS Genel Şartlarının C.7. Maddesinde ise “Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.” ifadesine yer verilmiştir.
Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbirinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman şeçme hakkı davalılara geçer.
Somut olayda; kaza Büyükçekmece yetki sınırları dahilinde gerçekleşmiştir. Ancak davacı, ikameti olan Bakırköy’de dava açmıştır. Mahkemece, yetki itirazının reddine karar verilerek davaya devam edilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı/karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı-karşı davalıya geri verilmesine, 01.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları