1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – CEZA DAVASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU – KUSUR ORANI VE TAZMİNATIN TESPİTİ – GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BEDELİ

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – CEZA DAVASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU – KUSUR ORANI VE TAZMİNATIN TESPİTİ – GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BEDELİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece manevi tazminat davasının feragat nedeniyle reddine, maddi tazminat davasının geçici iş göremezlik de dahil olmak üzere kabulüne karar verilmiştir. Özellikle ceza dosyasında alınan oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirlilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, ayrıca 6111 sayılı yasaya göre yalnızca hastane harcamaları sigorta şirketlerinin sorumluluğundan çıkarılmış olup, sigorta şirketlerinin geçici iş göremezlik zararlarından sorumluluklarının halen devam ediyor olmasına göre karar hukuka uygundur.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2012/16122 K: 2013/17795 K.T.: 17.12.2013
DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili, davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu mali mesuliyet sigortacıları oldukları aracın sebebiyet verdiği kazada yaya müvekkili H.K.’nın yaralanarak daimi maluliyete uğradığını ileri sürerek ıslahla birlikte 94.328,19 TL sürekli iş göremezlik zararı ile 7.856,84 TL geçici iş göremezlik zararının tüm davalılardan, 60.000 TL manevi tazminatın davalılar İ.Ö. ve K.Ö.’den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 01.06.2012 tarihli dilekçesi ile manevi tazminat talebinden feragat ettiklerini bildirmiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili cevap dilekçesinde, müvekkilinin sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limitleri dahilinde sorumlu olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davalılar İ.Ö. ve K.Ö. vekili, müvekkillerinin mali durumunun iyi olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; manevi tazminat davasının feragat nedeniyle reddine, maddi tazminat davasının kabulü ile 94.328,19 TL’si sürekli iş göremezlik zararı, 7.856,84 TL’si geçici iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 102.185,03 TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle ceza dosyasında alınan oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirlilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, ayrıca 6111 sayılı yasaya göre yalnızca hastane harcamaları sigorta şirketlerinin sorumluluğundan çıkarılmış olup, sigorta şirketlerinin geçici iş göremezlik zararlarından sorumluluklarının halen devam ediyor olmasına göre,
SONUÇ: Davalı sigorta şirketi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ve aşağıda dökümü yazılı 5.463,25 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Fiba Sigorta A.Ş’den alınmasına, 17.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları