1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Hukuk Dairesi
  4. TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AĞIR ŞEKİLDE MALULİYETE UĞRAMA – ÇOCUĞUN BAKICI GİDERLERİNİN TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AĞIR ŞEKİLDE MALULİYETE UĞRAMA – ÇOCUĞUN BAKICI GİDERLERİNİN TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, 6111 sayılı Kanun ile değişik Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesine göre, trafik kazaları sebebi ile kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi özel sağlık Kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmet bedellerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı gerekçesiyle karar verilmiş ise de; 5510 sayılı Kanunda, sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi
E: 2014/6914 K: 2015/7986 K.T.: 02.11.2016
Trafik kazası sonucu ağır şekilde maluliyete uğrayan davacının çocuğunun bakıcı giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmek suretiyle tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava dilekçesinde, 21.10.2009 günü meydana gelen trafik kazası sonucu, 34 … 20 plakalı aracın (kamyon), davacının içinde yolcu olarak bulunduğu 22 … 491 plakalı araca (motorsiklet) çarpması sonucu %98 oranında maluliyete uğradığı (E… Devlet Hastanesinin ilgili Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda belirlenen), 2918 sayılı KTK’nın 98. maddesinde yapılan değişiklik gereği davalı Kurumun bakıcıya ödenecek giderlerden sorumlu olduğu, zira bakıcı giderinin tedavi giderleri kapsamında olduğu ileri sürülmektedir.

5510 sayılı Kanunun 63. maddesinde, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri sayılmış, 65. maddede, gerekli görülmesi halinde yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde, sağlık hizmetinden yararlananlar ve refakatçilerinin yol ve diğer giderlerinin karşılanması düzenlenmiş, 66. maddede yurt dışında sağlık hizmeti alımının koşulları belirlenmiştir.

Mahkemece, 6111 sayılı Kanun ile değişik Karayolları Trafik Kanunun 98. maddesine göre, trafik kazaları sebebi ile kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi özel sağlık Kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmet bedellerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı gerekçesiyle karar verilmiş ise de;

Yukarıda belirtilen düzenlemeler karşısında, 5510 sayılı Kanunda, sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Mahkemece, açıklanan maddî ve hukukî esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28.4.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları