1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. TOPLU YAPI UYGULAMASINA GEÇİLMEYEN SİTE YÖNÜNDEN KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN UYGULANMAYACAĞI – İİK 68’DEKİ BELGELERE DAYANMAYAN ALACAKLARDA YETKİLİ MAHKEME – İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ

TOPLU YAPI UYGULAMASINA GEÇİLMEYEN SİTE YÖNÜNDEN KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN UYGULANMAYACAĞI – İİK 68’DEKİ BELGELERE DAYANMAYAN ALACAKLARDA YETKİLİ MAHKEME – İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yönetim planının 1. maddesinde sitenin 2 parsel üzerinde kurulu olduğunun belirtildiği, yönetim planının 5711 sayılı Yasa gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmediği, bu nedenle birden fazla parsel üzerine kurulmuş ve 5711 sayılı Yasa gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmeyen site yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasının mümkün olmadığı, site genel kurulunca alınan kararların İİK’nın 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden olmadığı anlaşılmakla dar yetkili icra mahkemelerinde İİK’nın 68. maddesinde belirtilen belgelere dayanmayan alacaklar için başlatılan icra takibinde itirazın kaldırılması yönündeki talebin incelenmesinin mümkün olmayıp, alacağın varlığının yargılamayı gerektirdiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece istemin reddine dair verilen 21.03.2013 tarihli 2012/1140 Esas – 2013/382 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/32667 K: 2017/16 K.T.: 03.01.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı site yönetimi tarafından borçlu hakkında yatırım borcu ve aidat bedelinden kaynaklanan alacaklar için başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği, kararın, alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 18/06/2013 tarih ve 2013/19387 E.-2013/22843 K. sayılı ilamı ile onandığı, onama ilamına karşı alacaklının karar düzeltme talebinde bulunduğu, Dairemizin 24/10/2013 tarih ve 2013/27671 E. – 2013/33443 K. sayılı kararıyla; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37/son maddesi uyarınca, kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılacağından itirazın kaldırılması isteminin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile onama kararı kaldırılarak mahkeme kararının bozulduğu, Mahkemece, Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.
Somut olayda, yönetim planının 1. maddesinde sitenin 2 parsel üzerinde kurulu olduğunun belirtildiği, yönetim planının 5711 sayılı yasa gereğince, toplu yapı uygulamasına geçilmediği, bu nedenle birden fazla parsel üzerine kurulmuş ve 5711 sayılı yasa gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmeyen site yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasının mümkün olmadığı, site genel kurulunca alınan kararların İİK.nun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden olmadığı anlaşılmakla dar yetkili icra mahkemelerinde İİK.nun 68. maddesinde belirtilen belgelere dayanmayan alacaklar için başlatılan icra takibinde itirazın kaldırılması yönündeki talebin incelenmesinin mümkün olmayıp, alacağın varlığının yargılamayı gerektirdiği anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece istemin reddine dair verilen 21.03.2013 tarihli 2012/1140 Esas – 2013/382 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: 1-Dairemizin 24/10/2013 tarih ve 2013/27671 E. – 2013/33443 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2-Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 21.03.2013 tarihli 2012/1140 Esas – 2013/382 Karar sayılı kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları