1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. TİCARİ TAŞIT KREDİSİ NEDENİYLE ALACAĞIN TAHSİLİ – TAKİBE İTİRAZ – EKSİK ARAŞTIRMA

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ NEDENİYLE ALACAĞIN TAHSİLİ – TAKİBE İTİRAZ – EKSİK ARAŞTIRMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Hükme esas alınan bilirkişi raporu yeterli incelemeyi ihtiva etmediği gibi, denetime de açık değildir. Mahkemece, öncelikle davacıya talebi açıklattırılarak, ne miktarda asıl alacak ve ne miktarda faiz istediği belirlenip, banka kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak, davacının takip tarihi itibarıyla alacak miktarı belirlenip, davalının kısmi itirazı da gözetilmek suretiyle, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2016/43 K: 2016/9899 K.T.: 02.06.2016
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesi akdedildiğini, davalının kredi borcunu ödememesi üzerine, müvekkilinin alacağının tahsili için başlatılan taşınır rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinin davalının haksız itirazı ile durduğunu belirterek, davalının itirazının iptali ile icra takibinin devamına ve davalı aleyhine icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacı tarafın icra takibinde ve dava dilekçesinde farklı alacak miktarı talebinde bulunduğunu, asıl alacağa ilişkin kalan borcunun 2.152-TL olduğunu belirtmiş ve davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı tarafın bakiye kalan asıl alacak miktarı için itirazın iptali davası açtığı, davalı tarafın dava konusu borcu ödediğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, itirazın iptaline karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
Dava, ticari araç kredisi nedeniyle alacağın tahsili istemiyle başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davalı takip konusu alacağın 8.497 TL kısmını kabul ederek fazla kısma itirazda bulunmuştur. Davacı icra takibinde asıl alacak ve işlemiş faiz isteminde bulunmuş ise de, dava dilekçesinde asıl alacak ve faiz miktarı açıklanmadan 6.503-TL alacağa yönelik itirazın iptali talebinde bulunmuştur.
Hükme esas alınan bilirkişi raporu yeterli incelemeyi ihtiva etmediği gibi, denetime de açık değildir. Mahkemece, öncelikle davacıya talebi açıklattırılarak, ne miktarda asıl alacak ve ne miktarda faiz istediği belirlenip, banka kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak, davacının takip tarihi itibarıyla alacak miktarı belirlenip, davalının kısmi itirazı da gözetilmek suretiyle, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 02/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları