1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ – ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEME

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ – ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: davalı idareye yapılan bir başvuru olduğu takdirde de özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilecek olan davalı idarece; davaya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu “Ven Valfi Tekli” isimli ürünün teknik şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
T.C.
Danıştay 13. Dairesi
E: 2015/3685 K: 2015/3043 K.T.: 09.09.2015
İstemin Özeti: Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2015/42, K:2015/329 sayılı kararının; ilgili kurumlardan gerek görülmesi hâlinde görüş alındığı, uyuşmazlık konusu malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunun ihale komisyonu incelemesinde ortaya konulduğu, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkim Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:
Dava; tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Genel Sekreterliğimize Bağlı Hastaneler için 126 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 05.11.2014 tarih ve 2014/UM.II-3638 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; kısmi teklife açık 126 kalem tıbbi sarf malzemesi alımının “Ven valfi tekli” malzemesine ilişkin 122. kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan davacı şirket tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Antıp Teknoloji ve Tıbbi Ürünler Tic.Ltd.Şti.’nin teklif etmiş olduğu “Ven valfi tekli” ürünün teknik şartları karşılamadığı, bu nedenle ihalenin 122. kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiaları ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu işlem ile de, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun idarece yapılacak numune değerlendirmelerine göre anlaşılacağı, ihalenin ilgili kısmının üzerinde kaldığı istekli tarafından sunulan numunenin istenilen kriterleri karşıladığının hem idarenin 05.09.2014 tarihli komisyon kararında hem de 16.10.2014 tarih ve 9054 sayılı bilgi ve belge verme yazısının ekindeki belgede açıkça belirtildiği, söz konusu belgede anılan hususun 25.07.2014 tarihinde ihale komisyonunun uzman üyesi Uzm. Dr. Hanife Şafak Varol tarafından gerçekleştirilen numune değerlendirme aşaması neticesinde anlaşıldığının söz konusu üyenin imzası ile belgelendirildiğinin açıkça görüldüğü, öte yandan malın teslimi, muayene ve kabulü aşamasında da teklif edilen ürünün teknik şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının idarece incelenmesi gerektiği, numune değerlendirmesiyle birlikte bu aşamalarda yapılan teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, ihale dokümanının ilgili düzenlemelerinde, teklife konu mallara ilişkin numunelerin ihale esnasında idareye sunulacağının belirtildiği, ancak idarece numune değerlendirilmesi yapılıp yapılmayacağının veya teklife konu malların teknik şartnameye uygunluğunun ne şekilde belirleneceğine yönelik bir düzenleme yapılmadığı, buna karşın İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında idarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine göre neticelendirileceğinin anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğundan, sunulan numunenin teknik şartnameye uygunluğunun ihaleyi yapan idarece değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bu konuya ilişkin davalı idareye yapılan bir başvuru olduğu takdirde de özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilecek olan davalı idarece; davaya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu “Ven Valfi Tekli” isimli ürünün teknik şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2015/42, K:2015/329 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutar ile kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 09.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları