1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. TEMLİK ALACAĞINA İLİŞKİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – HACİZ İHBARNAMESİ – DAVA DIŞI ŞAHISTAN ALACAĞIN VARLIĞI

TEMLİK ALACAĞINA İLİŞKİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – HACİZ İHBARNAMESİ – DAVA DIŞI ŞAHISTAN ALACAĞIN VARLIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkeme gerekçesinde de belirtildiği üzere, davacının dava dışı şahıstan olan alacağına istinaden icra takibi yapıldığı, takip sebebiyle borçlunun davalı şirketten olan alacakları sebebiyle 89/1 haciz ihbarnamesinin davalıya tebliğ edildiği, davalının ise halihazırda, dava dışı borçlunun, nezdinde herhangi bir hakedişi olmadığını, hakedişi olursa kendisinden önce iki şahsın daha haczi olduğunu, davacının 3. sırada olduğunu bildirerek cevap verdiği, daha sonra davalı tarafından davacıya yazı ile alacağının ikinci sırada işlem göreceğinin bildirildiği, davalı tarafça dava dışı takip borçlusunun bir kısım hakedişlerinin temlikname gereğince bu temliknamenin haciz ihbarnamesinden önce olması sebebiyle dava dışı şahsa ödenmesi doğru isede, 3 ve 4 numaralı istihkaklarda temlik tarihleri ile haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi nazara alındığında davalının davacıya ödeme yapması gerektiği halde gereğini yapmayarak davacının alacağına kavuşmasına engel olduğu, keza alınan bilirkişi raporunun da bu yönde olduğu anlaşıldığından, davacının karar düzeltme istemi kabul edilmelidir. 

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/12538 K: 2016/1803 K.T.: 16.02.2016

DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarda yazılı kararın; Dairemizin 01/07/2015 gün ve 2014/6637-2015/8901 Sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR: Dava, tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiş; davalı vekilinin temyizi üzerine, kararın bozulmasına karar verilmiştir. Davacı kararın düzeltilmesini istemiştir.
Davacı, dava dışı …’ye karşı icra takibi yaptığını, anılan takip dosyasından davalıya 89/1 haciz ihbarnamesi göndererek, takip borçlusunun davalı nezdinde doğmuş hakedişine alacak miktarınca haciz konulmasını istediğini, davalının ihbarnameye verdiği cevapta, halihazırda, dava dışı borçlunun, nezdinde herhangi bir hakedişi olmadığını, hakedişi olursa kendisinden önce iki şahsın daha haczi olduğunu, kendisini üçüncü sıraya koyduğunu, borçlunun hakedişi olursa diğer alacaklılara ödeme yaptıktan sonra göndereceğini belirttiğini, ancak davalının buna rağmen yeterli hakediş doğduğu halde göndermediğini belirterek, alacağını alamamasından dolayı zararının tazminini istemiştir.
Davalı, haciz ihbarnamesine verdiği cevapla dava dışı borçlunun hakedişi olmadığını bildirdiğini, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; davalının haciz ihbarnamesi gereği hacizden önceki temlik alacağını ödedikten sonra davacının alacağını icra dosyasına yatırması gerekirken hacizden sonraki temlikler için dava dışı temlik alacaklısı ile borçlu şirkete ödeme yapmış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dairemizin 01/07/2015 gün 2014/6637 esas, 2015/8901 karar sayılı ilamında; “Dosya kapsamından, 89/1. haciz ihbarnamesine, nezdinde borçlunun halihazırda herhangi bir hakedişi olmadığını bildiren davalının, borçlunun hakedişi olduğunu kabul ettiği varsayılamaz. Kaldı ki borçlunun borca itiraz etmediği kabul edilse dahi, alacaklı tarafından ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmemiş ve 2004 sayılı İİK’nın 89. maddesinde düzenlenen prosedür yerine getirilmemiştir. Şu durumda, davalı tarafından borçlunun hakedişinin olmadığının bildirilmesi, davacı tarafça İİK’nın 89. maddesindeki prosedürün yerine getirilmemesi nedeniyle; davalının, gönderilen haciz ihbarnamesinden sonra doğan, borçluya ait hakedişi icra dosyasına göndermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Öyleyse, anılan hakedişin gönderilmemesi sebebiyle haksız fiil işlendiği kabul edilemez.” gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiş ise de,
Mahkeme gerekçesinde de belirtildiği üzere, davacının dava dışı … ‘den olan alacağına istinaden … 2007/8773 Sayılı dosyasında icra takibi yapıldığı, takip sebebiyle borçlunun davalı şirketten olan alacakları sebebiyle 89/1 haciz ihbarnamesinin 08/08/2007 tarihinde davalıya tebliğ edildiği, davalının ise halihazırda, dava dışı borçlunun, nezdinde herhangi bir hakedişi olmadığını, hakedişi olursa kendisinden önce iki şahsın daha haczi olduğunu, davacının 3. sırada olduğunu bildirerek cevap verdiği, daha sonra davalı tarafından davacıya 27/08/2007 tarihli yazı ile alacağının ikinci sırada işlem göreceğinin bildirildiği, davalı tarafça dava dışı takip borçlusunun bir kısım hakedişlerinin 06/07/2007 tarihli temlikname gereğince bu temliknamenin 08/08/2007 tarihli haciz ihbarnamesinden önce olması sebebiyle dava dışı … ödenmesi doğru isede, 3 ve 4 numaralı istihkaklarda temlik tarihleri ile haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi nazara alındığında davalının davacıya ödeme yapması gerektiği halde gereğini yapmayarak davacının alacağına kavuşmasına engel olduğu, keza alınan bilirkişi raporunun da bu yönde olduğu anlaşıldığından, davacının karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin 01/07/2015 gün ve 2014/6637 esas, 2015/8901 karar sayılı bozma kararı kaldırılmalı ve karar yukarda açıklanan sebeple onanmalıdır.
SONUÇ : HUMK’un 440-442. maddeleri gereğince davacının karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin 01/07/2015 gün ve 2014/6637 esas, 2015/8901 karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına ve kararın yukarda açıklanan sebeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının önce temyiz eden davalıya yükletilmesine, karar düzeltme talep eden davacıdan peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 16.02.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY:
Dava; haksız fiile dayandırılan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiş, dairemizin 01/07/2015 tarihli 2014/6637 esas, 2015/8901 karar sayılı kararı ile bozulmuş, bu kez davacı vekili 11/08/2015 tarihli dilekçesi ile karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Davacı, dava dışı … karşı icra takibi yaptığını, anılan takip dosyasından davalıya 89/1 haciz ihbarnamesi göndererek, takip borçlusunun davalı nezdinde doğmuş hakedişine alacak miktarınca haciz konulmasını istediğini, davalının ihbarnameye verdiği cevapta: Halihazırda, dava dışı borçlunun, nezdinde herhangi bir hakedişi olmadığını, hakedişi olursa kendisinden önce iki şahsın daha haczi olduğunu, kendisini üçüncü sıraya koyduğunu, borçlunun hakedişi olursa diğer alacaklılara ödeme yaptıktan sonra göndereceğini belirttiğini, ancak davalının buna rağmen yeterli hakediş doğduğu halde göndermediğini belirterek, alacağını alamamasından dolayı zararının tazminini istemiştir.
Davalı, haciz ihbarnamesine verdiği cevapla dava dışı borçlunun hakedişi olmadığını bildirdiğini, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Dosya kapsamından, 89/1. haciz ihbarnamesine, nezdinde borçlunun halihazırda herhangi bir hakedişi olmadığını bildiren davalının, borçlunun hakedişi olduğunu kabul ettiği varsayılamaz. Kaldı ki borçlunun borca itiraz etmediği kabul edilse dahi, alacaklı tarafından ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmemiş ve 2004 sayılı İİK’nın 89. maddesinde düzenlenen prosedür yerine getirilmemiştir.
Şu durumda, davalı tarafından borçlunun hakedişinin olmadığının bildirilmesi, davacı tarafça İİK’nın 89. maddesindeki prosedürün yerine getirilmemesi nedeniyle; davalının, gönderilen haciz ihbarnamesinden sonra doğan, borçluya ait hakedişi icra dosyasına göndermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Öyleyse, anılan hakedişin gönderilmemesi sebebiyle haksız fiil işlendiği kabul edilemez.
Kaldı ki karar düzeltme istemli dilekçede alacağın ferileriyle birlikte tahsil edildiği sabittir. Tüm bu sebeplerle karar düzeltme isteminin reddine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun kabul onama yönündeki kararına katılmıyorum.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları