1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE TAKİBİNE İTİRAZ – TEMERRÜT OLGUSUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ – TAKİBİN FER’İLERİ YÖNÜNDEN İTİRAZIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE TAKİBİNE İTİRAZ – TEMERRÜT OLGUSUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ – TAKİBİN FER’İLERİ YÖNÜNDEN İTİRAZIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece her ne kadar borcun davalı tarafça süresinde ödendiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de, dosyaya ekli ödeme belgelerinin incelenmesinde; İcra takibinde muaccel olduğu belirtilen aylara ait kira, elektrik, genel gider bedellerinin takipten sonra ödeme emri tebliğ edilmeden önce ödendiği, muacceliyet gereği talep edilen kira bedellerinin ise yasal 30 günlük süreden sonra ödendiği 30 günden sonra yapılan ödemeler nedeniyle temerrüt olgusunun gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2015/10780 K: 2016/4308 K.T.:  01.06.2016
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İcra takibinde ve davada dayanılan, karara esas alınan 01.09.2011 imza tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 12.3. maddesinde bir kira bedeli ödenmediğinde yıl sonuna kadar tüm kira bedellerinin muaccel hale geleceği düzenlenmiştir. Davalının sıfatına göre takip tarihi itibarıyle sözleşmedeki muacceliyet şartı geçerli olup tarafları bağlar. Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında 09.05.2014 tarihinde tahliye istekli olarak başlatılan icra takibinde aylık 3.420 TL’den 2014 yılının Mart-Mayıs ayları arası 10.260-TL ve sözleşmedeki muacceliyet şartı gereğince 2014 yılının Haziran-Eylül ayları arası kira alacağı olarak 13.680 TL ve işlemiş faiz toplamı olan 33.695,07 TL alacağın tahsili talep edilmiştir. Davalı borçlu yasal süre içerisinde ödeme emrine faiz ve ferilerine itiraz etmiştir. Mahkemece her ne kadar borcun davalı tarafça süresinde ödendiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de, dosyaya ekli ödeme belgelerinin incelenmesinde; İcra takibinde muaccel olduğu belirtilen aylara ait kira, elektrik, genel gider bedellerinin takipten sonra ödeme emri tebliğ edilmeden önce ödendiği, muacceliyet gereği talep edilen kira bedellerinin ise yasal 30 günlük süreden sonra ödendiği 30 günden sonra yapılan ödemeler nedeniyle temerrüt olgusunun gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir. Diğer yandan takibe konu kira paralarının ödendiği gerekçesi ile itirazın kaldırılması davasının reddine karar verilmiş olması, asıl alacak yönünden doğru ise de, alacağın ferileri yönünden verilen red kararı yerinde değildir. 19.05.2014 tarihli ödeme takipten sonra davadan önce yapılmakla icra takibinin ferileri yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mahkemece, takip tarihinden sonra yapılan ödeme nazara alınarak icra takibinin ferileri yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tümden davanın reddine karar verilmesi doğru da değildir.
Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 sayılı kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428 ve İİK’nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları