1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. TEHDİT VE KONUT DOKUNULMAZLIĞI – SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ – ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ VE ŞİKAYETİN SİRAYETİ

TEHDİT VE KONUT DOKUNULMAZLIĞI – SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ – ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ VE ŞİKAYETİN SİRAYETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Katılanın, iştirak halinde suç işleyen sanık hakkında şikayetinden vazgeçmesi karşısında, TCK’nın 73/4. maddesi uyarınca sanıklara şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmedikleri sorularak, sonucuna göre hakaret ve yaralama suçlarına ilişkin davaların düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/42026 K: 2015/37022 K.T.: 04.11.2015
DAVA: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1- Sanık S.Ç.’ye yükletilen tehdit, yaralama, sanık E.Ç.’ye yükletilen tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, sanık Y.Ç.’ye yükletilen tehdit ile birleştirilen dosyadaki hakaret ve tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanıklar Y.Ç., E.Ç. ve S.Ç.’nin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2- Sanıklar Y.Ç. ve E.Ç. hakkında hakaret ve yaralama ile sanıklar Y.Ç., E.Ç., S.Ç. hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
a- Katılanın, iştirak halinde suç işleyen sanık S.Ç. hakkında şikayetinden vazgeçmesi karşısında, TCK’nın 73/4. maddesi uyarınca sanıklara şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmedikleri sorularak, sonucuna göre hakaret ve yaralama suçlarına ilişkin davaların düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmemesi,
b- Sanıkların gündüzleyin herkesin girip çıkabileceği, girilmesi mutad yerlerden olan katılanın işlettiği internet cafeye girip gerçekleştirdikleri tehdit ve yaralama eylemlerinden, işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun yasal unsurları oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet hükümleri kurulması,
SONUÇ: Kanuna aykırı ve Y.Ç., S.Ç. ve E.Ç.’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 04.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları