1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ – TARAF TEŞKİLİ – YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ – TARAF TEŞKİLİ – YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosyaya sunulan yerleşim yeri ve adrese ilişkin resmi belgelerden, davalı Gürkan’ın 01.10.2007 tarihinden itibaren İstanbul-Ümraniye’de, Didem’in 25.06.2008 tarihinden itibaren Antalya-Kepez’de, Mehriye’nin ise 29.08.2001 tarihinden itibaren Antalya’da ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tebligatlar davalıların ikamet ettikleri adreslere yapılmadığından geçersizdir. Mahkemece usulünce taraf teşkili sağlanmadan davalıların savunma hakkı kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/9187 K: 2011/11849 K.T.: 11.10.2011
Davacı tarafından, davalılar aleyhine 23.11.2009 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.03.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davalılar duruşmalara gelmemiş, davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece dava kısmen kabul edilmiştir.
Hükmü satış vaadi borçlusu S… mirasçıları olan davalılar temyiz etmiştir.
Dava dilekçesi ve duruşma günü davalılara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesine göre tebliğ edilmiştir. Bu hüküm uyarınca tebligatın hukuki sonuç doğurabilmesi için tebligat yapılacak kişilerin gösterilen adreste bulunamaması veya tebellüğden kaçınması, tebliğ memurunun da tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta, amir ve memuruna imza karşılığı teslim etmesi gerekir.
Somut olayda; tebligatlar, davalıların Yalamış Köyündeki adreslerine gönderilmiş, tarlada olduklarından bahisle 05.12.2009 tarihinde köy muhtarına teslim edilmiştir. Oysa dosyaya sunulan yerleşim yeri ve adrese ilişkin resmi belgelerden, davalı Gürkan’ın 01.10.2007 tarihinden itibaren İstanbul-Ümraniye’de, Didem’in 25.06.2008 tarihinden itibaren Antalya-Kepez’de, Mehriye’nin ise 29.08.2001 tarihinden itibaren Antalya’da ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tebligatlar davalıların ikamet ettikleri adreslere yapılmadığından geçersizdir. Davalılara 6100 sayılı HMK’nın 27. maddesi uyarınca savunmaları sorulup, saptanmamış yargılama gıyaplarında sonuçlandırılmıştır. Mahkemece usulünce taraf teşkili sağlanmadan davalıların savunma hakkı kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 11.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları