1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. TAZMİNAT DAVASI – YAT SİGORTA POLİÇESİ – AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – HASARIN TEMİNAT DIŞI KALMASI

TAZMİNAT DAVASI – YAT SİGORTA POLİÇESİ – AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – HASARIN TEMİNAT DIŞI KALMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, yat sigorta poliçesine istinaden tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava, sigorta bedel davası olarak görülerek, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda hasarın teminat dışı kaldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, davacının iddialarını karşılar şekilde sigortanın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği açıkça tartışılmamıştır. Bu durumda, mahkemece, davalı sigortanın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği hususu tartışılarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar vermesi gerekir. 
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2012/15550 K: 2013/13304 K.T.: 25.06.2013
DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26.04.2012 tarih ve 2011/397-2012/108 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili, davalı tarafından yat sigorta poliçesiyle sigortalı olan müvekkiline ait gezi teknesinin manevra sırasında hasarlandığını, poliçede mevcut Speed Boat Klozu uygulamasına göre pervane şaft ve bağlantılarında meydana gelen zararların teminat dışı olduğu belirtilerek, davalı sigorta tarafından ödeme yapılmadığını, müvekkilince poliçe incelendiğinde “instute speedboard clasues” ibaresinin bulunduğu yer ve yazılış şekli itibariyle ödemenin TL cinsinden yapılmasına dair bir açıklama olarak algılandığını, poliçe düzenlenirken davalı sigortanın müvekkiline bu ibarenin ne anlama geldiğini açıklanmadığını ileri sürerek, 5.784,03 Euro’nun faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, hasarın teminat dışı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, meydana gelen hasarın teminat dışı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, yat sigorta poliçesine istinaden tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasında hasarın oluş şekliyle hasarın teminat dışı olduğu hususunda herhangi bir ihtilaf bulunmamakta olup, davacı taraf, sigorta poliçesi tanzimi sırasında sigortacının, poliçedeki “instite speedboard clauses” ibaresinin ne anlama geldiğinin kendisine açıklanmadığını, dolayısıyla sigortanın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek, tazminat isteminde bulunmaktadır. Mahkemece, dava. sigorta bedel davası olarak görülerek, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda hasarın teminat dışı kaldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, davacının iddialarını karşılar şekilde sigortanın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği açıkça tartışılmamıştır. Bu durumda, mahkemece, davalı sigortanın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği hususu tartışılarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 25.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları