1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI ŞEKİLDE DEVRİ – MUVAZAA – İHALE – İCRA DOSYASI – TAPU İPTALİ VE TESCİL

TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI ŞEKİLDE DEVRİ – MUVAZAA – İHALE – İCRA DOSYASI – TAPU İPTALİ VE TESCİL

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, davalılar işbirliği içinde bulunup bulunmadıkları, yolsuz tescili bilip bilmedikleri ya da bilebilecek konumda olup olmadıkları, tarafların tüm delillerinin eksiksiz toplanması, toplanmış ve toplanacak delillerin yukarıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi ve ondan sonra terditli açılan dava da öncelikle tapu iptal ve tescil istemi yönünden bir karar verilmesi, son kayıt malikinin iyiniyetli olduğunun belirlenmesi halinde ise bedel istemi yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken eksik soruşturmayla yetinilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
 
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2014/13429 K: 2016/58 K.T.: 11.01.2016
DAVA : Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, davalı …’in sahte senetlerle hakkında icra takibi başlattığını ve yanlış adres gösterip takibi kesinleştirmek suretiyle davaya konu 3 ve 12 Sayılı parsel sayılı taşınmazları alacağa mahsuben icrai ihale sonucu üzerine geçirdiğini, daha sonra da taşınmazları muvazaalı biçimde davalı …’ye satış yoluyla temlik ettiğini, ondan da yine muvazaalı olarak davalı …’e satış suretiyle devredildiğini ileri sürmüş, icra dosyasındaki borca konu senetten ötürü borçlu olmadığının tespiti ile tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde taşınmaz bedellerinin tazminini isteklerinde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Davanın reddine dair verilen karar, Dairece; “… İşin esasına girilerek tarafların tüm delillerinin toplanması, hazırlık soruşturması sonunda ceza davası açılır ise o davanın da incelenmesi, takibe konu senetteki imzanın davacıya ait olmadığı iddiasının araştırılarak açıklığa kavuşturulması, davacıya ait olmadığının anlaşılması halinde … adına yapılan tescilin yolsuz nitelik taşıyacağı gözetilerek, davalılar … ve …’in … ile el ve işbirliği içinde bulunup bulunmadıkları, yolsuz tescili bilip bilmedikleri, ya da bilebilecek konumda olup olmadıkları, bir başka deyişle TMK.’nın 1023. maddesi koruyuculuğundan yararlanıp yararlanamayacakları üzerinde durulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği ” hususlarına değinilerek bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak, davalılar … ve … yönünden davanın reddine davalı … yönünden davanın kısmen kabulüne dair verilen karar yine dairece; “…Somut olaya gelince; mahkemece bozmaya uyulduğu halde, davalılar … ve …’in … ile el ve işbirliği içinde bulunup bulunmadıkları, yolsuz tescili bilip bilmedikleri ya da bilebilecek konumda olup olmadıkları, diğer bir deyişle Türk Medeni Kanunun 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanıp yararlanamayacakları hususunda yukarda değinilen ilkelere göre bir değerlendirme yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur. Hal böyle olunca, tarafların tüm delillerinin eksiksiz toplanması, toplanmış ve toplanacak delillerin yukarıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi ve ondan sonra terditli açılan dava da öncelikle tapu iptal ve tescil istemi yönünden bir karar verilmesi, son kayıt malikinin iyiniyetli olduğunun belirlenmesi halinde ise bedel istemi yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken eksik soruşturmayla yetinilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru değildir.” gerekçesiyle bozulmuş mahkemece bozma ilamına uyularak, davalılar …, … ve … yönünden davanın reddine davalı … yönünden tazminat davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili ve davalı … vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hâkimi …’in raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.
KARAR : Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davacının ve davalı …’in temyiz itirazları yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 4.00.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan ve yine aşağıda yazılı 306.86.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 11.1.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları