1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ ULUSAL DÜZEYDE BİR GAZETEDE YAPILMASI KARARI -TİRAJİ 50 BİNİN ÜSTÜNDE OLMASI GEREKTİĞİ

TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ ULUSAL DÜZEYDE BİR GAZETEDE YAPILMASI KARARI -TİRAJİ 50 BİNİN ÜSTÜNDE OLMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Satış ilanının tirajı yüksek gazetelerden birinde yayımlanmasına karar verildiği halde bu karara uyulmayarak 31.443 tirajlı bir gazetede ilan yapılmış olması satış kararına ve İİK’nın 114/2. maddesinde öngörülen yasal düzenlemeye uygun olmadığı için bu işlem başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğundan mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsiz olup, kararın yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/1775 K: 2015/4182 K.T.: 26.02.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 01.10.2014 tarih, 2014/19911-23070 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İcra müdürlüğünce 10.07.2013 tarihli satış kararında “Taşınmazın satış ilanının günlük tirajı 50.000’in üzerinde olan ulusal bir gazetede bir gün süresince ilanına” karar verildiği, ilanın, … isimli gazetede yayınlandığı, satış ilanının yapıldığı tarihe göre gazete tirajının 31.443 olduğu anlaşılmaktadır.
Konu ile ilgili İİK’nın 4949 sayılı Kanun ile değişik 114/2. maddesinin 2. cümlesinde “ilanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan, satış talebi tarihinde tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile yapılır” düzenlemesine yer verilmiştir.
Satış ilanının tirajı yüksek gazetelerden birinde yayımlanmasına karar verildiği halde bu karara uyulmayarak 31.443 tirajlı bir gazetede ilan yapılmış olması satış kararına ve İİK.nun 114/2. maddesinde öngörülen yasal düzenlemeye uygun olmadığı için bu işlem başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğundan mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsiz olup, kararın yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 01.10.2014 tarih ve 2014/19911 Esas, 2014/23070 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları