1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN, AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN, AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tarafların geçici süreli ayrılık yaşamaları taşınmazın aile konutu niteliğini değiştirmediği gibi taşınmaz üzerinde haciz bulunması da aile konutu şerhi konulmasına engel teşkil etmez. Tüm bu hususlar nazara alınarak davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde isabetsiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2013/21992 K: 2014/5225 K.T.: 10.3.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı eşi adına kayıtlı olan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını belirterek taşınmaz kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep ve dava etmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (TMK md 194/3). Taraflar arasındaki evlilik birliğinin devam ettiği ve dosya arasındaki icra müdürlüğünün takip dosyası kapsamında alınan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda belirtildiği üzere tapu kaydında arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan binanın davaya konu 2. kat 8 nolu bağımsız bölümün aile konutu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarafların geçici süreli ayrılık yaşamaları taşınmazın aile konutu niteliğini değiştirmediği gibi taşınmaz üzerinde haciz bulunması da aile konutu şerhi konulmasına engel teşkil etmez. Tüm bu hususlar nazara alınarak davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde isabetsiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 10.03.2014 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları