1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. TAŞINMAZ ALIM SATIMI – VESAYET MAKAMI

TAŞINMAZ ALIM SATIMI – VESAYET MAKAMI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Vesayet organları ve vesayet işleri ile görevlendirilenler gerekli özeni göstermek zorundadırlar. Taşınmazların satılmış olması davanın konusuz kaldığını göstermez. Bozmaya uyulduğuna göre kararın bir numaralı bendindeki hususların yerine getirilmesi ve öncelikle 470, 515, 1136, 2234 ve 2459 numaralı parseller hakkında vesayet makamından karar alınması, verilen kararın icazete yönelik olması halinde, bunun denetim makamına sunulması gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması usul ve yasaya aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2005/4547 K: 2005/7408 K.T.: 05.05.2005

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: 1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre vasinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Taşınmazların alım ve satımı konusunda öncelikle vesayet makamının karar vermesi (MK md. 462/1) satışın pazarlıkla yapılmasının istenilmesi halinde bununda denetim makamınca karar altına alınması gerekmektedir. (MK md. 444) Vesayet organları ve vesayet işleri ile görevlendirilenler gerekli özeni göstermek zorundadırlar. (MK md. 466) Taşınmazların satılmış olması davanın konusuz kaldığını göstermez. Bozmaya uyulduğuna göre 21.06.2004 gün ve 2004/7263 – 8155 sayılı kararın bir numaralı bendindeki hususların yerine getirilmesi ve öncelikle 470, 515, 1136, 2234 ve 2459 numaralı parseller hakkında vesayet makamından karar alınması, verilen kararın icazete yönelik olması halinde, bunun denetim makamına sunulması gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması usul ve yasaya aykırıdır.
Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
SONUÇ: İşbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları