1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. TASARRUFUN İPTALİ – TARAF SIFATI

TASARRUFUN İPTALİ – TARAF SIFATI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalılar, iptali istenen tasarrufun tarafı olmadığından adı geçen davalılar aleyhine açılan davanın taraf sıfatı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2015/11222 K: 2015/14112 K.T.: 15.12.2015
DAVA: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR : Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamında özetle; davanın İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin olduğu, bu tür davaları elinde geçici (İİK madde 105) veya kat’i aciz belgesi (İİK madde 143) bulunan alacaklıların açabileceği, aciz belgesinin varlığı dava koşulu olup mahkemece res’en araştırılması gerektiği, mahkemece, davalı borçlu hakkında düzenlenmiş kat’i veya geçici aciz belgesi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonucun dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun bulunmadığı, borçlunun, bulunan ve icraca haczedilen mallarının takdir edilen kıymetlerine göre alacağı karşılamaya yetmediğini belirten haciz tutanağının İİK’nın 105/2 maddesi gereğince geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu,somut olayda, iptali istenen tasarrufun tarafı olan borçlu V.A.’nın ikamet adresinde yapılan 09.11.2005 tarihi haciz tutanağından 700.00 TL’lik ev eşyasının haczedildiği ve haczedilen ev eşyaları dışında başka haczi kabil mal bulunmadığının anlaşıldığı, 15.09.2006 tarihli haciz tutanağından davalı borçlu Vedat’ın 09.11.2005 tarihinde haciz yapılan adresinden taşındığı, yeni adresinde yapılan 13.02.2008 tarihli haciz tutağından da davalı borçlunun gelinen adreste tanınmadığı ve adreste borçlu ve borçluya ait haczi kabil mal bulunmadığının tespit edildiğinin anlaşıldığı, o halde davalı borçlu Vedat’ın ikametgah adresinde yapılan 09.11.2005 tarihli haciz tutanağının İİK 105/2.maddesi gereğince geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu kabul edilerek davanın esas yönden incelenmesi ve davalılar arasındaki tasarrufun İİK’nın 277, 278, 279 ve 280. maddeler gereğince iptale tabi olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisinin isabetli olmadığı gereğine değinilmiştir. Mahkemece iddia savunma toplanan deliller ve bozma ilamı doğrultusunda dava konusu taşınmazın borca mahsuben devredilmiş olması nedeniyle mutad ödeme sayılmamasına, yapılan tasarruf ile davalılar arasındaki borcun orantısızlığı ve icra takibinden birkaç ay sonra protokol düzenlenerek bu yerin devredilmesinin borçlunun alacaklıyı ızrar kastıyla hareket ettiğini gösterdiğinden davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine, dava konusu tasarrufun alacağa mahsuben yapılmış olması nedeniyle İİK’nın 279/1-2 maddesi, davalılar arasındaki ticari ilişki nedeniyle İİK’nın 280/1 maddesi gereğince iptale tabi bulunmasına göre davalılar V.A. ve N.Ş. vekillerinin yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davalılar … San ve Teks. Ürün. Tic. Ltd. Şti. ve Ç. Ş. iptali istenen tasarrufun tarafı olmadığından adı geçen davalılar aleyhine açılan davanın taraf sıfatı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar V.A. ve N.Ş. vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar … San ve Teks. Ürün. Tic. Ltd. Şti. ve Ç.Ş. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçen davalılar yararına BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 683,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar V.A. ve N.Ş.’den alınmasına, peşin alınan harcın temyiz eden davalılar … San ve Teks. Ürün. Tic. Ltd. Şti. ve Ç.Ş.’e geri verilmesine, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları