1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ – TEMLİK MUVAZAALI ANLAŞMAININ ORTAYA ÇIKMASININ NETİCESİ

TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ – TEMLİK MUVAZAALI ANLAŞMAININ ORTAYA ÇIKMASININ NETİCESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre mahkemenin davayı tasarrufuniptali davası olarak nitelemesi hatalı olmakla birlikte davalı borçlu ve Mehmet’in dede-torun olarak borcun doğumundan sonra yaptığı temlik muvazaalı olduğu sabit olduğundan davalı Gazal’ın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle sonuç itibari ile usul ve kanunun uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/6532 K: 2015/13086 K.T.: 01.12.2015
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı G.K. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı Gazal hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için, borçlunun Malatya 3. İcra müdürlüğünün 2013/1789 sayılı takip dosyasındaki alacağını torunu davalı Mehmet’e temlik ettiğinden, bu temliğe ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı borçlu Gazal, oğlu askerde iken davalı torununun kendisine baktığını ve tüm masraflarını karşıladığını, tedavi giderlerini ödediğinden bu temliki yaptığını haksız açılan davanın reddi reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı Mehmet, aynı yönde savunma yapmıştır.
Mahkemece, davanın tasarrufun iptali davası niteliğinde olduğunu ve davacının takipten 1 gün sonra torununa yaptığı temlikin muvazaalı olduğunun anlaşıldığından bahisle davanın kabulüne verilmiş hüküm davalı Gazal tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre mahkemenin davayı tasarrufuniptali davası olarak nitelemesi hatalı olmakla birlikte davalı borçlu ve Mehmet’in dede-torun olarak borcun doğumundan sonra yaptığı temlik muvazaalı olduğu sabit olduğundan davalı Gazal’ın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle sonuç itibari ile usul ve kanunun uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 207,89 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı G.K.’dan alınmasına 01/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları