1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – MUVAZAA

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – MUVAZAA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet:  Olayda sanıklardan birkaçının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla söz konusu genel nakdi ve gayri nakdi sözleşmesini imzaladıkları, taşınmazları yakınları olan diğer sanıklara düşük bedellerle satmak suretiyle muvazaalı şekilde devrettikleri ve alacağın tahsilinin bu şekilde engellendiğinin iddia edilmesi karşısında, belirtilen devirlere ilişkin olarak şikayetçi tarafından sanıklar aleyhine tasarrufun iptali davası açılmıştır. Ancak şikayete konu dava dosyasının sonucunun kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre belirtilen devirlerin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığına dair sanıkların hukuki durumlarının takdiri gerekirken eksik inceleme yapılarak beraat kararı verilmiştir ve bu nedenle Yargıtay 19. Hukuk dairesi tarafından bozulmuştur. 
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/23506 K: 2016/20263 K.T.: 27.06.2016
MAHKEMESİ : İcra Ceza Mahkemesi

SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Türkiye…. ….şubesi ile ….. arasında yapılan genel nakdi ve gayri nakdi sözleşmesini sanıklardan …., …. ve …. müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladıkları, sözleşme gereği kullandırılan krediye ait borçların ödenmediği, sanıklar …., …. ve …. adlarına kayıtlı bulunan …., …., ….köyü, 17 parsel;…., …., …. köyü, 424 parsel; …., …., ….. köyü, 523 parsel; …., ….., 9. mıntıka mahallesi, 777 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazları yakınları olan diğer sanıklara düşük bedellerle satmak suretiyle muvazaalı şekilde devrettikleri ve alacağın tahsilinin bu şekilde engellendiğinin iddia edilmesi karşısında, belirtilen devirlere ilişkin olarak ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ….. Esas sayılı dosyasında şikayetçi tarafından sanıklar aleyhine tasarrufun iptali davası açılmış olduğu anlaşılmakla, şikayete konu dava dosyasının sonucunun kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre belirtilen devirlerin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığına dair sanıkların hukuki durumlarının takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,

Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları