1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ – VEKALET ÜCRETİ

TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ – VEKALET ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tapu sicilinde yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Yerleşmiş Dairemiz uygulaması ve Yargıtay kararları gereğince, davacının davasının kabul edilmesi halinde davacı taraf vekille temsil edilmiş olsa dahi; davalı idare aleyhine yargılama giderleri ve ücreti vekalete hükmedilemez. Eldeki davada bu ilke ve uygulamanın gözden kaçırılarak davalı idare aleyhine ücreti vekalete hükmedilmesi ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulması doğru olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2007/15301 K: 2008/310 K.T.: 24.01.2008
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 19.02.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 04.06.2004 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan Tapu Sicil Müdürlüğü vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Davacı vekili, dava dilekçesiyle iki ayrı talepte bulunmuştur. Bunlardan ilki tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Diğer istem, 395 parsele ait tapu kaydında malik olarak isimleri geçen “Haluk” ve “Kadir Çelik” isimli şahısların tapu kaydındaki isimlerinin tashihi talebine yöneliktir.
Davacı vekilinin tapu iptali ve tescile ilişkin talebi eldeki davadan tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmiş, eldeki dava tapu kaydında isim tashihi davasına hasren yürütülüp kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekilinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddi gerekmiştir.
2- Somut uyuşmazlık tapu sicilinde yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Yerleşmiş Dairemiz uygulaması ve Yargıtay kararları gereğince, davacının davasının kabul edilmesi halinde davacı taraf vekille temsil edilmiş olsa dahi; davalı idare aleyhine yargılama giderleri ve ücreti vekalete hükmedilemez. Eldeki davada bu ilke ve uygulamanın gözden kaçırılarak davalı idare aleyhine ücreti vekalete hükmedilmesi ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulması doğru olmamıştır. Bu yön bozma nedeni ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün HUMK’un 438/VII maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Tapu Sicil Müdürlüğü vekilinin diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, 2. bent uyarınca temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5 ve 6 numaralı bentlerinin hükümden çıkartılarak yerine “yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına” cümlesinin eklenmesi ve hükmün DÜZELTİLMİŞ BU ŞEKLİ İLE ONANMASINA, 24.01.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları