1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 16. Hukuk Dairesi
  4. TAPU İPTALİ VE TESCİL – DİĞER MİRASÇILARIN DAVADA İŞTİRAKLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN KESİN SÜRE – DAVA ŞARTI

TAPU İPTALİ VE TESCİL – DİĞER MİRASÇILARIN DAVADA İŞTİRAKLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN KESİN SÜRE – DAVA ŞARTI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davayı açan mirasçıya diğer mirasçıların davada iştiraklerinin sağlanması veya mümessil tayin ettirmesi için süre verilmesi ve bu süre içerisinde ara kararı gereğini yerine getirmemesinin yasal sonuçlarının kendisine ihtar edilmesi gerekir. Mahkemenin davacıya bu seçeneklerden sadece birini kullanma imkanı verip, diğer seçenekten istifadesini engeller tarzda hareket etmesi doğru olmadığı gibi, diğer mirasçıların davaya muvafakatlerinin sağlanmaması veya terekeye mümessil tayin ettirilmemesi halinde dava şartının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddedileceği ihtarı yapılması gerekirken, davanın ispatlanmamış sayılacağı yolunda ihtarda bulunulması da usule ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi
E: 2004/13581 K: 2005/1155 K.T.: 24.02.2005
Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan tapu iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği düşünüldü:
KARAR : Kadastro sırasında 23 parsel sayılı 12500 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz toprak tevzi, tapu kaydı nedeniyle davalı Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar, yasal süresi içinde tapu kaydı, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında Kasım İşlen, tapu kaydı, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, Ali, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak davaya katılmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kesin mehil gereğinin yerine getirilmemesinden reddine karar verilmiş; hüküm, davacılardan Ömer, tereke mümessili Adil tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece verilen kesin süreye rağmen davacının terekeye mümessil tayin ettirmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de; değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir.
Davacılar, Hazine adına tespit ve tescil olunan 23 sayılı taşınmazın tespitinin ve tapusunun iptali ile adlarına tapuya tescili için dava açmışlardır. Yargılama sırasında taşınmazın Aziz ve Emin’den intikal edip, murislerin olüm tarihi itibariyle terekelerinin iştirak halinde bulundugu belirlenmiş ve bir kısım davacılara terekeye mümessil tayin ettirmeleri icin 30 günlük sure verilmis, bılahare bu süre içerisinde terekeye mümessil tayin ettirilmediği gerekçe gosterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 640. (TKM 581.) maddesi gereğince bu tür davalarda mirasçıların birlikte hareket etmeleri zorunludur. Davayı açan mirasçıya diğer mirasçıların davada iştiraklerinin sağlanması veya mümessil tayin ettirmesi için süre verilmesi ve bu süre içerisinde ara kararı gereğini yerine getirmemesinin yasal sonuçlarının kendisine ihtar edilmesi gerekir. Mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı 30.4.2004 tarihli oturumda davacılara miras şirketine mümessil tayini için 30 günlük süre verilmiş, bu süre icerisinde mümessil tayin ettirilmediği takdirde davanın ispatlanmamış sayılacagı ihtarı yapılmıstır. Turk Medeni Kanunu’nun 640. (TKM 581.) maddesi gereğince davayı açan iştirakçi diğer mirasçıların davaya muvafakatleri sağlama imkanı olduğu gibi, mahkemeye müracaatla terekeye mümessil de tayin ettirebilir. Mahkemenin davacıya bu seçeneklerden sadece birini kullanma imkanı verip, diğer seçenekten istifadesini engeller tarzda hareket etmesi doğru olmadığı gibi, diğer mirasçıların davaya muvafakatlerinin sağlanmaması veya terekeye mümessil tayin ettirilmemesi halinde dava şartının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddedileceği ihtarı yapılması gerekirken, davanın ispatlanmamış sayılacağı yolunda ihtarda bulunulması da usule ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 24.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları