1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. TANIKLARIN DAVALI İŞVERENLİĞE KARŞI DAVASI OLMASI – iŞÇİLİK ALACAKLARI

TANIKLARIN DAVALI İŞVERENLİĞE KARŞI DAVASI OLMASI – iŞÇİLİK ALACAKLARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davalı ödenmemiş herhangi bir yasal hak ve alacağı bulunmadığını, hiçbir haklı mazeretleri bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. ilk derece mahkemesince, davacı tarafın fazla mesai yaptığını ve genel tatillerde çalıştığını yazılı delillerle ispatlayamadığı, bu yönde dinletmiş olduğu davacı tanıklarının ise davalı işverenliğe karşı davalarının bulunması nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağı taleplerinin reddine karar vermiştir. Kararın temyizi üzerine 9. hukuk dairesi, aynı işverenlik aleyhine açılan davada mahkemece fazla mesai ve genel tatil alacaklarının hüküm altına alındığı, söz konusu kararların davalı vekili tarafından temyizi üzerine dairemiz tarafından onandığı anlaşılmakla, davacının fazla mesai ve genel tatil ücreti taleplerinin yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirdiği kararını vermiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/8858 K: 2015/16513 K.T.: 06.05.2015

 

DAVA

Davacı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

A- ) Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili, müvekkilinin 01.06.2011 tarihinden iş akdinin haksız olarak feshedildiği 05.03.2012 tarihine kadar davalı şirkette CNC ustası olarak çalıştığını, son net ücretinin 1.820 TL olduğunu, normalde hafta içi 08.30-18.30 ve cumartesi 08.30-13.00 olmasına rağmen hafta içi çıkışının 20.00’dan, cumartesi günleri 15.30’dan önce olmadığını iddia ederek ihbar tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B- ) Davalı Cevabının Özeti

Davalı vekili, davanın dava şartı noksanlığından usulen dinlenebilir olmadığını, davacının 01.06.2011 tarihinden iş akdinin feshi tarihine kadar müvekkili firmada CNC operatörü sıfatıyla asgari ücretle çalıştığını, bordro üzerinden imzalayarak aldığı maaşın gerçek maaşları olduğunu, kayıt dışı bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, müvekkili işyerinde fazla çalışma ve fazla mesai uygulaması olmadığını, ödenmemiş herhangi bir yasal hak ve alacağı bulunmadığını, davacı işçilerin işyerini terk etmek, işi bırakmak adına suni bir gündem yarattığını ve uyguladıklarını, hiçbir haklı mazeretleri bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ihbar tazminatı ve ücret alacağının tahsiline, fazla mesai ve genel tatil alacak taleplerinin sübut bulmadığından reddine karar verilmiştir.

D- ) Temyiz

Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

E- ) Gerekçe

1- )Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Her ne kadar mahkemece, davacı tarafın fazla mesai yaptığını ve genel tatillerde çalıştığını yazılı delillerle ispatlayamadığı, bu yönde dinletmiş olduğu davacı tanıklarının ise davalı işverenliğe karşı davalarının bulunması nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de;

İstanbul Anadolu 6. İş Mahkemesinin 2012/159 E, 2013/350 K ve 2012/161 E, 2013/351 K sayılı dosyalarında aynı işverenlik aleyhine açılan davada mahkemece fazla mesai ve genel tatil alacaklarının hüküm altına alındığı, söz konusu kararların davalı vekili tarafından temyizi üzerine dairemizin 01.04.2015 tarih ve 2013/15930 Esas, 2015/12859 Karar, 2013/15931 Esas, 2015/12860 Karar sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmakla, davacının fazla mesai ve genel tatil ücreti taleplerinin yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları