1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. TANIKLARDAN BİRİSİNİN DİNLENİLMEMESİ – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINA AYKIRILIK – DİNLEME USULLERİ

TANIKLARDAN BİRİSİNİN DİNLENİLMEMESİ – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINA AYKIRILIK – DİNLEME USULLERİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı süresinde sunduğu tanık listesi ile beş tanık bildirmiştir. Mahkemece, davacının tanık listesinde yer alan tanıklardan biri dinlenilmemiştir. Davacı dinlenilmeyen bu tanığın dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi koşulları da oluşmamıştır. O halde davacının dinlenilmeyen tanığının dinlenmesi için gerekli usul işlemlerinin yürütülmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
 
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/17356 K: 2016/8801 K.T.: 02.05.2016
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı erkek süresinde sunduğu tanık listesi ile beş tanık bildirmiştir. Mahkemece, davacının tanık listesinde yer alan tanıklardan S. B. dinlenilmemiştir. Davacı erkek dinlenilmeyen bu tanığın dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi koşulları da oluşmamıştır. O halde davacının dinlenilmeyen tanığı S. B.’un Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 ve devamı maddeleri gereğince dinlenmesi için gerekli usul işlemlerinin yürütülmesi, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; hukuki dinlenilme hakkına ( HMK m. 27 ) aykırılık oluşturacak şekilde, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları