1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. TAKLİT AYAKKABI SATIŞI EYLEMİNE İŞTİRAK – SADECE EŞYAYI TAŞIDIĞINDAN BAHİSLE MAHKUMİYETE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

TAKLİT AYAKKABI SATIŞI EYLEMİNE İŞTİRAK – SADECE EŞYAYI TAŞIDIĞINDAN BAHİSLE MAHKUMİYETE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Nakliyatçılık yapan ve davaya konu koliler içinde bulunan ayakkabıları fatura ve irsaliye belgeleri ile taşıyan sanığın, ayakkabıların taklit olduğunu bilerek sanık … eylemine iştirak ettiğine ilişkin deliller gösterilip tartışılmadan sadece eşyayı taşıdığından bahisle mahkumiyetine karar verilerek yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/15664 K: 2016/155 K.T.: 12.01.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebi yönünden yapılan incelemede,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanığın farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünleri bulurdurması karşısında,tayin olunun cezanın TCK’nın 43/2. maddesi gereğince artırılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış ve davaya konu eşya ayakkabı olduğu halde hükmün 1. fıkrasında sigara yazılması yerinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak,
Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve…sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve … E, … K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, hüküm fıkrasından TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümünün çıkartılıp, yerine ”24/11/2015 tarih ve …sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve… E, …K. sayılı iptal kararı da gözetilerek,kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına,” ibaresi yazılmak suretiyle başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
II-Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Nakliyatcılık yapan ve davaya konu koliler içinde bulunan ayakkabıları fatura ve irsaliye belgeleri ile taşıyan sanığın, ayakkabıların taklit olduğunu bilerek sanık … eylemine iştirak ettiğine ilişkin deliller gösterilip tartışılmadan sadece eşyayı taşıdığından bahisle mahkumiyetine karar verilerek yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi,
2- Kabule göre de;
a)Sanığın farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünleri bulundurması karşısında, tayin olunun cezanın TCK’nın 43/2. maddesi gereğince artırılmaması,
b)Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve …sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve … E, … K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, sanık hakkında CMUK’nın 326/son fıkrasının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 12/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları