1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. TAKİP SONRASI İŞLEYECEK FAİZ MİKTARININ TESPİTİ – BORÇLAR KANUNU 120. MADDE – TEMERRÜT FAİZİ

TAKİP SONRASI İŞLEYECEK FAİZ MİKTARININ TESPİTİ – BORÇLAR KANUNU 120. MADDE – TEMERRÜT FAİZİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bakiye dosya borcu hesaplanırken, takip tarihinden sonra işleyecek faiz miktarının tespitinde, takip tarihi ile Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlük tarihi arasında, takipte kesinleşen faiz oranı olan yıllık %180 oranının uygulanması gerekir. Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise, aynı kanunun 120. maddesi dikkate alınarak belirlenecek temerrüt faiz oranının uygulanması gerektiğinden, bilirkişiden ek rapor alınarak, bakiye dosya borcu bulunup bulunmadığının tespiti ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir idi. Bu yasa hükümleri göz ardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/34134 K: 2016/7666 K.T.: 15.03.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile yapılan ve kesinleşen ilamsız icra takibinde borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, diğer şikayetleri yanında takibin kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğünce yapılan dosya hesabında esas alınan %180 faiz oranının fahiş olduğunu ileri sürdüğü, mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda karar verildiği görülmektedir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 648. maddesi gereğince, anılan Kanun 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 7. maddesinde, görülmekte olan davalara dair olarak; “Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlâka dair kuralları ile geçici ödemelere dair 76’ncı, faize dair 88’inci, temerrüt faizine dair 120. ve aşırı ifa güçlüğüne dair 138. maddesi, görülmekte olan davalarda da uygulanır” şeklinde düzenleme getirilmiştir. İcra takibi de dava gibi düşünüleceğinden, 6098 Sayılı TBK’nın anılan hükümlerinin henüz sonuçlanmamış icra takiplerinde de uygulanması gerekir (HGK’nın 12.09.2012 tarihli ve 2012/19-314 E, 2012/557 K. sayılı kararı).
Somut olayda, takibin 29.03.2007 tarihinde, taksitli satış sözleşmesine dayalı olarak başlatıldığı, takip talebi ve örnek 7 ödeme emrinde ise, 1.863,00 TL asıl alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek yıllık %180 oranında faizi ile tahsilinin istendiği, borçlu tarafından takip tarihinden sonra işleyecek faiz oranına yönelik herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve takibin mevcut hali ile kesinleşmiş olduğu anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, bakiye dosya borcu hesaplanırken, takip tarihinden sonra işleyecek faiz miktarının tesbitinde, takip tarihi ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlük tarihi arasında, takipte kesinleşen faiz oranı olan yıllık %180 oranının uygulanması, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise, aynı kanunun 120. maddesi dikkate alınarak belirlenecek temerrüt faiz oranının uygulanması gerektiğinden, bilirkişiden ek rapor alınarak, bakiye dosya borcu bulunup bulunmadığının tespiti ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, anılan yasa hükümleri göz ardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları