1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. TAKİP KESİNLEŞMEDEN ŞİKAYETTE BULUNMANIN SUÇUN OLUŞMADIĞI ANLAMINA GELMESİ 

TAKİP KESİNLEŞMEDEN ŞİKAYETTE BULUNMANIN SUÇUN OLUŞMADIĞI ANLAMINA GELMESİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Söz konusu davada, takip kesinleşmeden  şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, icra ceza mahkemesince suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetlerine karar verilmesi ve suça konu tasarrufun iptaline ilişkin dosyanın sonucunun kesinleşmesi beklenilmeden eksik araştırma ile bu sonuca varılması kanuna aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2016/9784 K: 2016/20214 K.T.: 27.06.2016
MAHKEMESİ : İcra Ceza Mahkemesi
SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

…. İcra Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarihli yazısına göre … Esas sayılı dosya içerisinde ödeme emri parçasının bulunmadığı bildirildiğinden, takip kesinleşmeden 04.03.2009 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine kararı verilmesi,
Kabule göre de;

Suça konu tasarrufun iptaline ilişkin … Asliye Ticaret Mahkemesinin … Esas sayılı dosyasının sonucunun kesinleşmesi beklenilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanıklar müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları