1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. TAKİP İPTAL EDİLDİĞİNDE İHTİYATİ HACİZLERİN DE KALKMASI GEREKTİĞİ

TAKİP İPTAL EDİLDİĞİNDE İHTİYATİ HACİZLERİN DE KALKMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İİK 264/2’de “İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.” hükmü yer almakta ise de; İİK 264/2’de belirtilen prosedürün, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde, itirazın kaldırılması ve itirazın iptaline dair başvuru yolu olmadığından bu takiplerde uygulanması olanağı yoktur. İcra mahkemesince İİK 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmekle alacaklı genel mahkemede alacak davası açıp lehine karar alsa da işbu kararın, iptal edilen takip üzerinden işleme konulmasına yasal imkan bulunmamaktadır. Mahkemece, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunluluğu da olmadığından şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile iptal edilen takip dosyasındaki ihtiyati hacizlerin devamını sağlar nitelikte istemin reddi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/4530 K: 2014/6742 K.T.: 10.03.2014
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 4.9.2013 tarih ve 2013/480 D. İş sayılı ihtiyati haciz kararının infazı isteğiyle 06.09.2013 tarihinde icra dairesine başvurularak borçluların mal, hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz uygulatıldığı, aynı tarihte alacaklının 7 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlattığı, borçluların şikayeti üzerine Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13.11.2013 tarih ve 2013/937­1108 Sayılı kararı ile takip dayanağı bonoların taraflar arasında düzenlenen protokolün teminatı amacıyla verildiğinden bahisle İİK.’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verildiği, borçluların, anılan mahkeme ilamı sebebiyle ihtiyati hacizlerin hükümsüz kaldığını belirterek hacizlerin kaldırılmasına yönelik taleplerinin, 14.11.2013 tarihinde icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine sözü edilen işleme karşı şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurdukları görülmektedir.
Mahkemece, İİK’nın 264/2­son cümle hükmünün, kambiyo takiplerinde de kıyasen uygulanması gerektiği, icra mahkemesinin takibin iptali kararının alacaklıya henüz tebliğ edilmediği ve dolayısıyla ihtiyati haciz kararının geçerliliğini sürdürdüğü gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki; icra takibi, mahkeme kararı ile iptal edilmişse artık iptal edilen takip dosyası üzerinden ihtiyati hacizlerin varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bir başka ifade ile; takibin iptali kararıyla birlikte icra takibi ortadan kalktığından ihtiyati haczin infazına dair işlemler de kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
Öte yandan, İİK’nın 264/2. maddesinde; “İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.” hükmü yer almakta ise de; İİK’nın 264/2. maddesinde belirtilen prosedürün, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde, itirazın kaldırılması ve itirazın iptaline dair başvuru yolu olmadığından, bu takiplerde uygulanması olanağı yoktur. Ayrıca, icra mahkemesince, İİK’nın 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmekle, alacaklı genel mahkemede alacak davası açıp lehine karar alsa da, iş bu kararın, iptal edilen takip üzerinden işleme konulmasına yasal imkan bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca, mahkemece, yukarda değinilen açıklamalar göz önünde bulundurularak, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunluluğu da olmadığından şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile iptal edilen takip dosyasındaki ihtiyati hacizlerin devamını sağlar nitelikte istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları