1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. TAKİBİN YAPILDIĞI YER İCRA MAHKEMESİNİN KESİN YETKİSİ

TAKİBİN YAPILDIĞI YER İCRA MAHKEMESİNİN KESİN YETKİSİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İİK m. 4 gereği takibin yapıldığı yer icra mahkmesi, o takiple ilgili şikayetlerde kesin yetkilidir. Mahkemece bu husus dikkate alınmadan şikayetin kabul edilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/4403 K: 2015/6531 K.T.: 20.03.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R
Borçlu vekili Sivrihisar İcra Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvurusunda; müvekkili adına kayıtlı E.. İli S.. İlçesi Hamamkarahisar Köyiçi Mevkii 2106 parsel üzerine konulan haczin haline münasip meskeni olması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiş, Mahkemece, işin esası incelenerek şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nın 4. maddesi gereğince takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler de takibin yapıldığı yer İcra Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu İcra Mahkemesinde çözümlenir. Bu husus kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasadaki koşulların oluşması halinde İİK’nın 79 ve 360. maddeleri bu husustaki yetkiyle ilgili istisnalardır.
Somut olayda Sivrihisar İcra Dairesi’nce taşınmaz üzerine konulmuş bir haciz bulunmayıp, Samsun 5. İcra Müdürlüğü’nce 2008/7158 Esas sayılı asıl takip dosyası üzerinden Sivrihisar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne doğrudan yazılan bila tarihli yazı ile şikayet konusu taşınmazın tapu kaydına haciz uygulanmıştır.
O halde anılan hacze karşı meskeniyet şikayetini incelemeye Samsun İcra Mahkemesi yetkili olup, mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. ve İİK’nun 366. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 20.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları