1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. TAKİBE KONULAN BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI

TAKİBE KONULAN BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Borçlu, itirazında 10.02.2011 vadeli bononun zamanaşımına uğradığını ve buna dayalı takip yapılamayacağını iddia etmiş ancak yapılan incelemede, bononun zamanaşımı süresi dolmadan 7.2.2014 tarihinde takibe konulduğu anlaşılmıştır. Öyle ise yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık yoktur.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/7553 K: 2016/13172 K.T.: 04.05.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 24.11.2015 tarih, 2015/29508-29290 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun İİK.nun 169. maddesine dayanan 23.06.2014 tarihli başvurusunda, takip konusu bononun zamanaşımına uğradığı ileri sürülmektedir.

Takibe konu bononun tanzim tarihi (20.01.2011) itibariyle yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 133. maddesine nazaran daha özel nitelikte bulunan ve 6762 sayılı TTK.nun 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 662. maddesinde, zamanaşımını kesen sebepler; “dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi” şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. Aynı Kanun’un 663/2.maddesine göre ise, zamanaşımının kesilmesi ile kesildiği tarihten itibaren yeni bir süre işlemeye başlar.

İcra takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı tarafından 10.02.2011 vade tarihli bonoya dayanılarak üç yıllık zamanaşımı dolmadan önce 07.02.2014 tarihinde takibe başlanılması, zamanaşımını kesen sebeplerdendir. Bundan sonra takip yolunun değiştirilmiş olması, kesilen zamanaşımını geçersiz kılmaz. Borçlu yönünden icra dosyasında devam ede gelen takip muameleleri nedeniyle TTK.nun 661.maddesinde yazılı 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmamıştır.

Mahkemece; borçlunun itirazının bu gerekçeyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun olup, Dairemizce mahkeme kararının onanması gerekirken, bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 24.11.2015 tarih ve 2015/29508 E. – 2015/29290 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 438 maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 04/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları