1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. TAKİBE DAYANAK İLAMDA ÇELİŞKİ BULUNMASI – İLAMIN TAVZİH EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN MAHKEMECE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ 

TAKİBE DAYANAK İLAMDA ÇELİŞKİ BULUNMASI – İLAMIN TAVZİH EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN MAHKEMECE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takibe dayanak yapılan ilamda yabancı para alacağına hükmedildiği ve ilamın gerekçesinde yabancı para borcunun faizinde devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat faizine ödediği en yüksek faiz oranının uygulandığı belirtilmesine rağmen avans faizi ile tahsiline karar verilmesi çelişki oluşturmaktadır. Bu durumda, Mahkemece, ilamın faiz türü yönünden tavzih edilip edilmediği araştırılmadan eksik araştırmayla hüküm kurulması isabetsiz olup, hükmün bozulması yerine onanmasına karar verildiği görülmekle, borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/14275 K: 2015/317 K.T.: 13.01.2015
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının onanmasına dair 28.04.2014 tarih, 2014/8394 Esas, 2014/8419 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15.04.2013 tarih ve 2013/49 Esas- 2013/113 Karar sayılı ilamı alacaklı vekilince ilamlı takibe Konulmuş olup, ilamda “… davanınkabulü ile 16.918,79 EURO’nun 13.12.1999 tarihinden itibaren,152.000 USD’nin 13.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek Avans faiziyle birlikte davalı İNG Banktan alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiştir. Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; takipte faizin fazla hesaplandığını ileri sürerek, icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiş, Mahkemece, bilirkişiden raporu alınarak icra emrinin ilama uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca yabancı para Alacaklarına kamu bankalarınca 1 yıllık vadeli USD ve EURO mevduatına uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanarak tahsil kararı verilmesi gerekir. Somut olayda; takibe dayanak yapılan ilamda yabancı para alacağıNa hükmedildiği ve ilamın gerekçesinde yabancı para borcunun faizinde devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat faizine ödediği en yüksek faiz oranının uygulandığı belirtilmesine rağmen avans faizi ile tahsiline karar verilmesi çelişki oluşturmaktadır. Bu durumda, Mahkemee, ilamIn faiz türü yönünden tavzih edilip edilmediği araştırılmadan eksik araştırmayla hüküm kurulması isabetsiz olup, hükmün bozulması yerine onanmasına karar verildiği görülmekle, borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 28.04.2014 tarih 2014-8394-8419 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK’nın 366. ve HUMK’un 438. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları