1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. STAJ SEBEBİYLE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETİN TAHSİLİ – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

STAJ SEBEBİYLE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETİN TAHSİLİ – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine dayanarak özel hukuk hükümleri çerçevesinde hizmet karşılığı ve kanunda belirtilen esaslara göre hesaplanacak staj ücreti alacağını talep etmektedir. Şu halde, uyuşmazlığın çözümünde genel mahkeme sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/9439 K: 2017/175 K.T.: 13.1.2017

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 03.02.2016 gününde verilen dilekçeyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın görevsizlik sebebiyle reddine dair verilen 2016 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR: Dava, öğrenim sırasındaki staj eğitimi sebebiyle ödenmesi gereken ücretin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın görevsizlik sebebiyle usulden reddine ve dosyanın iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, meslek lisesinde öğrenim görürken, mevzuat gereği davalı staj yaptığını ancak davalı kurumun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca ödenmesi gereken staj ücretini ödemediğini beyan ederek alacak isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, davacının meslek lisesinde tahsilini yaptığı sırada staj gördüğü davalıya ait iş yerindeki staj/beceri eğitimi ücretinin tahsili talebinde bulunduğu, işçi ve işveren arasındaki bu tür davalara İş Kanunu uyarınca İş Mahkemesince bakılması gerektiği, …’de kurulu ve faaliyette bulunan müstakil İş Mahkemesi olduğu anlaşıldığından görevsizlik kararı verilerek davanın usulden reddine, İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Görev hususu kamu düzenine dair olduğundan mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Somut olayda; davacı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine dayanarak özel hukuk hükümleri çerçevesinde hizmet karşılığı ve kanunda belirtilen esaslara göre hesaplanacak staj ücreti alacağını talep etmektedir. Şu halde, uyuşmazlığın çözümünde genel mahkeme sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları