1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE İSTİRDAT TALEBİ – GÖREVLİ MAHKEMENİN SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE İSTİRDAT TALEBİ – GÖREVLİ MAHKEMENİN SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, rödovans ve maden ruhsatı devir sözleşmelerine aykırı olarak kusuru bulunmadığı halde davalının sözleşmeyi haksız feshi nedeniyle davalıya ödenmiş olan 200.000-USD’nin iadesi (istirdat) isteminde bulunmuştur. Dava, 2.8.2013 tarihinde 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Asliye Ticaret Mahkemesi’nce yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru olmadığından hüküm bozulmalıdır.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2014/4864 K: 2014/12233 K.T.: 11.11.2014
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mah.sıfatıyla)
TARİHİ : 09/05/2014
NUMARASI : 2013/369-2014/287
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı istirdat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili Av. E.. Y.. ile davalı vekili Av. E.. S.. geldiler. Hazır bulunanların sözlü beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, rödövans sözleşmesinden kaynaklanan istirdat(davalıya ödenen 200.000 USD alacağın iadesi) istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekil tarafından temyiz edilmiştir.
01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK.nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin kurallardan olup, yargılamanın her aşamasında istek üzerine, ya da re’sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı rödövans ve maden ruhsatı devir sözleşmelerine aykırı olarak davacının kusuru bulunmadığı halde davalının sözleşmeyi haksız feshi nedeniyle davalıya ödenmiş olan 200.000 USD’nin iadesi(istirdat) isteminde bulunmuştur. Dava, 2.8.2013 tarihinde 6100 sayılı HMK’nun yürürlüğe girmesinden sonra açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Asliye Ticaret Mahkemesince yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları